Ajankohtaiskatsaus vuonna 2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HEL 2020-000544
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 83 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matka lippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

HSL:n toteuttama lähijunaliikenteen kilpailutus on suurin yksittäinen tarjouskilpailu, mitä joukkoliikenteestä on Suomessa järjestetty ja ensimmäinen laatuaan junaliikenteessä. Tarjouskilpailun ensimmäinen vaihe avattiin vuonna 2018 ja varsinainen tarjouskilpailu ratkaistiin toukokuussa 2020. HSL ja VR allekirjoittivat kymmenvuotisen sopimuksen Helsingin seudun lähijunaliikenteestä. Uuden sopimuksen mukainen liikenne alkaa kesäkuussa 2021.

Koronapandemia on romahduttanut joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot. Lipputulojen ennustetaan alittavan talousarvion 137,7 milj. euroa. Poikkeustilanteen kestoajalla on ratkaiseva merkitys lipputulojen kertymiseen. Valtion lisätalousarviossa suurille kaupunkiseuduille myönnetyn tuen hakuprosessi on käynnissä. Tuki suurille kaupunkiseuduille on yhteensä 70 milj. euroa ja siitä HSL:n osuus selviää syksyn aikana.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 201 milj. euroa (202 milj. euroa vuonna 2019).

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle on asetettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:
1. Koronapandemian johdosta tarvittavien palautumissuunnitelmien laatiminen ja mahdollisimman tehokas täytäntöönpano yhteistyössä PKS-kaupunkien kanssa sekä vaikutusten analysointi ja läpinäkyvä raportointi jäsenkunnille
- palautumissuunnitelmien laatiminen ja täytäntöönpano PKS-kaupunkien kanssa sovitut linjaukset huomioon ottaen.
2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa.
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä.
4. Lippu- ja vyöhykeuudistuksen vaikutusten seuranta; valtuustokauden 2017–2021 aikana tehdään selvitys vaikutuksista matkustajamääriin ja kuntaosuuksiin sekä niihin perustuvat toimenpide-ehdotukset.
5. Toiminnassa tulee huomioida koko liikennejärjestelmän toimivuus.
6. Joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja kehitetään yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.03.2020 § 22

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan toisen ehdotuksen kokouksen toiseksi viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi