Valtuustoaloite, nimikkopuu kaupunkilaiselle

HEL 2020-000561
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 614 §

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite nimikkopuutietokannan ylläpitämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Pentti Arajärvi esittää aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuudet luoda Helsinkiin järjestelmä yksittäisen henkilön nimikkopuutietokannan ylläpitämiseksi.

Kaupunkiympäristön toimialan mukaan lahjoituspuiden istuttaminen voidaan järjestää esimerkiksi kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran tuottamana palveluna. Kaupunkiympäristön toimiala määrittelee puun paikan ja puulajin. Kulujen kattamiseksi lahjoituspuun hinnan tulisi olla noin 1 500 euroa. Lahjoittaja saa kunniakirjan lahjoituksestaan. Puu on kaupungin omaisuutta ja kaupungin ammattilaiset vastaavat puun hoidosta. Kaupungilla on myös oikeus poistaa puu, mikäli maankäytön muutokset tai turvallisuus vaativat tätä. Lahjoituspuut ja lahjoittajan nimi lisätään omalla tunnuksellaan kaupunkiympäristön puurekisteriin ottaen huomioon tietosuojavaatimukset.

Kaupunkiympäristölautakunta on esittänyt selvitettäväksi voisiko kaupungin asukasyhteistyön ja puistokummitoiminnan koordinaattorin tehtävään liittää myös kummipuuasian.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 479

31.03.2020 Palautettiin

17.03.2020 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi