Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

HEL 2020-000619
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 108 §

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2020 alkaen:

 • 14 sosiaaliohjaajan virkaa  
 • kuusi sosiaalityöntekijän virkaa
 • yhden johtavan sosiaalityöntekijän viran
 • 21 asiakasohjaajan virkaa
 • viisi erikoistuvan lääkärin virkaa
 • kaksi osastonlääkärin virkaa
 • kolme johtavan ylilääkärin virkaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuteen aikuissosiaalityöhön esitetään perustettavaksi 14 sosiaaliohjaajan virkaa. Viroista yhdeksän on tarkoitus vahvistaa ns. Front desk -palvelumallia, yhden maahanmuuttoyksiköiden paperittomien henkilöiden ja kahden ruotsinkielisten palvelutoimintaa. Työsuhteisten tehtävien tilalle perustettaviksi esitettävien kahden sosiaaliohjaajan viran työpanos kohdentuu tilapäisen asumisen palveluihin. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukainen toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuteen lastensuojelun palveluihin esitetään perustettavaksi viisi sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka perhesosiaalityön yksikköön sekä yksi sosiaalityöntekijän virka sijoituksen sosiaalityöhön. Perhesosiaalityössä virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat sosiaalihuoltolain ja toimeentulotuesta annetun lain mukainen päätösten tekeminen ja sijoituksen sosiaalityössä lastensuojelulain (417/2007) mukainen mm. sijaishuoltoon liittyvä päätöksenteko.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuteen Helppiseniori -palveluun esitetään perustettavaksi työsuhteisten tehtävien tilalle 21 asiakasohjaajan virkaa. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuteen Helsingin sairaalaan esitetään perustettavaksi Laakson sairaalaan neljä erikoistuvan lääkärin virkaa, Suursuon sairaalaan yksi osastonlääkärin ja yksi erikoistuvan lääkärin virka sekä geriatrian poliklinikalle yksi osastonlääkärin virka.

Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuteen terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palveluun esitetään perustettavaksi kolme johtavan ylilääkärin virkaa.

Lääkärien tehtäviin sisältyy sellaisia tehtäviä, jotka edellyttävät virkasuhdetta mm. potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen.

Perustettavaksi esitettäville yhteensä 52 viralle on määräraha sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella (euroa/kk).

- sosiaaliohjaaja 2 520,70
- sosiaalityöntekijä 3 350,00 / 3 600,00
- johtava sosiaalityöntekijä 3 901,13
- asiakasohjaaja 2 628,30
- erikoistuva lääkäri 3 639,22
- osastonlääkäri 4 978,99 / 5 312,29
- johtava ylilääkäri 6 848,78 / 6 748,78

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 24109

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi