Yhtiökokoukset vuonna 2020, Helsinki Business Hub Ltd Oy

HEL 2020-000812
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 117 §

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Business Hub Ltd Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa toimimaan siten, että yhtiön

 • yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan muotoon:

  Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

  Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 • hallituksen jäseniksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneiden Tuula Antolan, Christoffer Masarin, Jaakko Niinistön ja Ossi Savolaisen tilalle Liisa Kivelä, Markus Kühn sekä Jenni Rope.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH) perustettiin vuonna 2006 pääkaupunkiseudun elinvoima- ja markkinointiyhtiöksi.

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Yhtiön tavoitteena on luoda työpaikkoja ja pilotointimahdollisuuksia pääkaupunkiseudulle, hankkia kasvupääomaa startupeihin sekä edistää vientisopimusten syntymistä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään pääkaupunkiseudun toimintaedellytysten edistämiseen.

Syksyllä 2020 Helsinki osti muiden omistajien omistukset Espoon kaupunki (23,5%), Vantaan kaupunki (19%), Uudenmaan liitto (10%) ja Kauniaisten kaupunki (2,5%) itselleen. HBH:n osakkeita on yhteensä 200 kappaletta, jotka siirtyvät kokonaisuudessaan Helsingin omistukseen vuoden 2020 päättyessä.

Hallituksen valinta

HBH:n osakkeiden ostamisen liittyvän kauppakirjan mukaan Helsinki huolehtii yhtiön hallinnon järjestämisestä siten, että kunkin myyjän nimeämän hallituksen jäsenen sijaan valitaan uusi Helsingin nimeämä jäsen ilman aiheetonta viivytystä osakkeiden omistusoikeuden siirryttyä, ellei erikseen toisin sovita. Lisäksi Helsinki sitoutuu myöntämään myyjien nimeämille hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2020, mikäli yhtiön tilintarkastaja ei totea estettä vastuuvapauden myöntämiselle.

Muiden HBH:n omistajien nimeämät hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksesta vuoden 2020 lopussa. Heidän tilalleen on tarpeen nimetä uudet jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi. Yhtiö kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle tammikuun alussa päättämään uusien hallituksen jäsenten valinnasta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

HBH:n tuleva rooli ratkaistaan vireillä olevan Helsingin kansainvälisen vetovoiman kehittämiseen liittyvän jatkoselvityksen perusteella. Jatkoselvityksessä tarkastellaan HBH:n, Helsinki Marketing Oy:n sekä Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimintojen yhdistämistä.

Ottaen huomioon HBH:n koko osakekannan siirtyminen kaupungin omistukseen vuodenvaihteessa sekä vireillä oleva selvitys yhtiön tulevaisuudesta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § vastaamaan kaupungin malliyhtiöjärjestystä, jonka mukaan hallitukseen valitaan vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Toimintojen mahdollista tulevaa yhdistämistä varten on perusteltua nimetä HBH:n hallitukseen osittain samat henkilöt kuin Helsinki Marketing Oy:n hallituksessa on. HBH:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. Uusina jäseninä hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä viestintäjohtaja Liisa Kivelä, strategiajohtaja Markus Kühn sekä kaupunginlakimies Jenni Rope.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1-kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi