Määrärahojen siirto, vuoden 2020 talousarvio, kaupunginkanslia

HEL 2020-000934
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 96 §

V 26.2.2020, Käyttötalouden eräiden määrärahojen siirtäminen ja erään investointimäärärahan siirtäminen vuoden 2020 talousarviossa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2020 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 558 000 euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

1 40 01, Kaupunginkanslia
32 000 euroa
2 10 01, Kasvatus ja koulutus
1 913 000 euroa
3 10 01, Kaupunkirakenne
81 000 euroa
3 10 02, Rakennukset
223 000 euroa
3 10 03, Asuntotuotanto
70 000 euroa
5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut
2 239 000 euroa

Talousarviokohdalta 1 40 01, Kaupunginkanslia, yhteensä 380 000 euroa englanninkielisen kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01, Kasvatus ja koulutus
120 000 euroa
4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika
180 000 euroa
5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut
80 000 euroa

Talousarviokohdalta 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika (tulosyksikkö 2910000) 110 000 euroa talousarviokohdalle 1 50 03, Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi (tulosyksikkö 10000710) Kiinalainen uusivuosi hankkeeseen.

Sekä talousarviokohdalta 8 10 01, Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi yhteensä 1 500 000 euroa talousarviokohdalle 8 04 01, Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käyttötalousosa

Palkkakehityssuunnitelman 2020 toteuttamisen rahoitus

Kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttamista jatketaan vuonna 2020. Palkkakehityssuunnitelma on laadittu korotustarvekartoitusten pohjalta, jossa kartoitettiin kriittisimmät ammattiryhmät toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä.

Palkkakehityssuunnitelman tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita.

Suunnitelman mukaiset palkankorotukset on kohdennettu terveysasemilla lääkäreille ja hoitohenkilöstölle (terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat) sekä sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelujen lääkäreille, varhaiskasvatuksen erilaisiin opetustehtäviin sekä kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan joihinkin tehtäviin. Lisäksi korotuksia on kohdennettu kaupunkiympäristön toimialan, kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen sekä kaupunginkanslian joihinkin rakentamisen alan tehtäviin.

Palkankorotukset on kohdennettu palkkakehityssuunnitelman mukaisiin noin 3500:an tehtävään henkilöstöjohtajan 11.12, 16.12., 17.12., 23.12. ja 31.12.2019 sekä 9.1.2020 päivätyillä päätöksillä.

Palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseen on varattu 5 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarviossa. Määrärahat siirretään kaupunginhallituksen käyttövaroista toimialoille ja kaupunginkansliaan suunnitelman mukaisia korotuksia varten.

Määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat yhteensä 4 558 000 euroa talousarviokohdille 1 40 01, Kaupunginkanslia 32 000 euroa, 2 10 01, Kasvatus ja koulutus 1 913 000 euroa, 3 10 01, Kaupunkirakenne 81 000 euroa, 3 10 02, Rakennukset 223 000, 3 10 03 Asuntotuotanto 70 000 euroa ja 5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 239 000 euroa.

Englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelman rahoitus

Pormestari asetti 1.2.2019 (§23) työryhmän selvittämään kaupungin englanninkielisten palvelujen kehittämistä. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus sellaisista keskeisistä palveluista, joiden tulee olla saatavilla myös englannin kielellä sekä valmistella toimenpideluettelo ja vaiheistus käytännön toteutuksesta. Työryhmän selvityksen pohjalta luotiin Englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelma, joka julkistettiin 2.10.2019.

Ohjelman tavoitteena on parantaa englanninkielistä viestintää ja markkinointia kaupungin palveluista. Samalla ohjelman toimenpiteillä lisätään englanninkielisten palveluiden määrää ja panostetaan henkilökunnan osaamiseen ja palveluiden saatavuuteen. Ohjelmassa on yhteensä 23 toimenpidettä ja niiden toteuttamiseen osallistuvat kaikki toimialat sekä keskushallinto.

Kehittämisohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden myötä Suomeen muuttavien koulutuspalveluiden saavutettavuus kasvaa ja asiakkaat saavat tehokkaammin tietoa Helsingin koulutuspalveluista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kohdennetaan yhteensä 120 000 euroa. Tästä varataan toimialan viestinnän tueksi yksi henkilötyövuosi, eli 60 000 euroa, erityisesti verkkosivujen englanninkieliseen kehittämiseen ja muihin viestinnän kuluihin. Lisäksi varataan yksi henkilötyövuosi, 60 000 euroa, koordinaattorin palkkakustannuksiin ja muihin kuluihin. Koordinaattori toimii kouluun ja opiskeluun hakeutumisen neuvojana englanninkielisille helsinkiläisille.

Vapaa-ajan harrastusten saavutettavuus vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen Helsingissä, joten ohjelmassa on panostettu erityisesti englanninkielisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen erityisesti lapsille sekä palveluiden tehokkaampaan viestimiseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kohdennetaan yhteensä 180 000 euroa. Tästä varataan toimialan viestinnän tueksi yksi henkilötyövuosi, eli 60 000 euroa, erityisesti kurssi-ilmoittautumisten ja muun viestinnän englanninkieliseen kehittämiseen sekä muihin viestinnän kuluihin. Lisäksi varataan 120 000 euroa ostopalveluihin muiden englanninkielisten palveluiden sekä englanninkielisen viestinnän kehittämiseen ostopalveluina.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta pyritään ohjelmassa parantamaan henkilöstön osaamisen sekä englanninkielisten materiaalien ja viestinnän kehittämisellä. Sosiaali- ja terveystoimialalle kohdennetaan yhteensä 80 000 euroa. Tästä varataan 20 000 euroa käännöskustannuksiin muun muassa asiakkaille tarjottavien ohjeiden, lomakkeiden ja muiden välttämättömien dokumenttien käännöskustannuksiin. Lisäksi rahoituksesta varataan yksi henkilötyövuosi, eli 60 000 euroa, englanninkielisen viestinnän tuottamiseen ja kehittämiseen sekä muihin viestinnän kuluihin.

Edellä mainittujen lisäksi kaupunginkanslia panostaa erityisesti englanninkielisen neuvonnan ja viestinnän kehittämiseen yhteensä 220 000 eurolla. Kaupunginkanslian viestintä-osastolle varataan yksi henkilötyövuosi, 60 000 euroa, englanninkielisen viestinnän kehittämiseen ja muihin viestinnän kuluihin. Lisäksi kanslian elinkeino-osastolle varataan yksi henkilöresurssi, 80 000 euroa englanninkielisen neuvonnan tueksi sekä muihin kuluihin. Lisäksi elinkeino-osastolle varataan 80 000 euroa viestinnän resurssiin muun muassa International House Helsingin ja työvoima- ja maahanmuuttoyksikön työn tueksi ja muihin viestinnän kuluihin.

Määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 40 01, Kaupunginkanslia yhteensä 380 000 euroa talousarviokohdille 2 10 01, Kasvatus ja koulutus 120 000 euroa, talousarviokodalle 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika 180 000 euroa ja talousarviokohdalle 5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut 80 000 euroa.

Erään kumppanuussopimukseen perustuvan tapahtuman määräraha

Kiinalaisen uuden vuoden juhlan järjestämisvastuu on sovittu siirettävän kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurikeskus Caisasta Helsingin tapahtumasäätiölle vuodesta 2020 lähtien. Kustannuslaskelman mukaan kulttuurikeskus Caisan vuoden käyttötaloudesta osoitettiin 110 000 euroa tapahtuman järjestämiseen vuonna 2019.

Määrärahaa tulisi saada siirtää talousarviokohdalta 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika (tulosyksikkö 2910000) talousarviokohdalle 1 50 03, Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi (tulosyksikkö 10000710) 110 000 euroa.

Investointiosa

Helsinki Stadion Management Oy:n kanssa on neuvoteltu esisopimus Töölön pallokentän numero 7 maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä. Sopimuksen velvoitteiden noudattamiseen liittyy toimenpiteitä Töölön pallokenttien alueella, jotka turvaavat jalkapallotoiminnan harjoittamisen Töölössä. Eräänä tällaisena toimenpiteenä on pallokentän numero 1 peruskorjaus. Peruskorjausta varten esitetään siirrettäväksi 1 500 000 euroa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit palvelun maanhankintamäärärahoista liikuntapaikkainvestointeihin.

Määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 8 10 01, Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi yhteensä 1 500 000 euroa talousarviokohdalle 8 04 01, Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25915

tero.niininen@hel.fi