Toivomusponsi 1, myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentaminen, tuloksista raportoiminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle

HEL 2020-001164
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 27 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kokeilun tuloksien raportoinnista kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottaman toivomusponnen: ”Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet raportoida kokeilun tuloksista kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan vuoden 2020 syyskuuhun mennessä.”

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon viitaten, että kirjasto- ja nuorispalveluiden erityiskohtelun rahoituksen kokeilu jatkuu vuoden 2020 loppuun asti ja tulosten arviointi tehdään kokeilun päätyttyä.

Kirjasto- ja nuorispalvelukokonaisuuksissa aloitettiin vuonna 2020 kokeilu palvelujen vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla. Kirjastopalvelujen myönteisen erityiskohtelun määrärahalla varmistetaan lasten kirjastopalvelujen resurssit sekä digiopastuksen edellytyksiä. Nuorisopalveluissa myönteisen erityiskohtelun rahoituksella vahvistetaan palveluja suurimman palvelutarpeen alueilla sekä sovelletaan palvelusuunnittelussa ja toimintojen resursoinnissa myönteisen erityiskohtelun mallia.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.03.2020 § 56

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa kokeilun väliraportointia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 2020 syyskuuhun mennessä myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Kirjasto- ja nuorisopalveluiden erityiskohtelun rahoituksen kokeilu jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Kokeilun tulosten varsinainen arviointi tehdään osana kaupunkitasoista arviointia kokeilun päätyttyä.

Eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen on asetettu kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021. Kaupunkistrategiassa todetaan, että ”hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoisena kokonaisuutena.”

Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittivat vuonna 2020 lisämäärärahalla kokeilun omien palvelujensa vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa kohdennettiin kirjastolle myönteisen erityiskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämäärärahalla varmistetaan kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen resurssit. Maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuksen edellytyksiä.

Nuorisopalveluille talousarvioehdotuksessa osoitettiin lisärahoitusta niiden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja toimintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia. Malli on kehitetty yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- ja -tilastot -yksikön kanssa. Mallissa kaupungin alueita tarkastellaan neljää muuttujaa hyödyntäen. Muuttujat ovat ulkomaalaistaustaisuus, pienituloisuus, yksinhuoltajuus ja vanhempien pääasiallinen toiminta. Lisäksi vuoden 2020 aikana nuorisopalvelut vakiinnuttavat kulttuurisen nuorisotyön toimintojen alueellistamisen myönteisen erityiskohtelun mallin mukaan.

Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yksi Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019–2021 painopisteistä. Kaupunkistrategiakaudella 2017–2021 toteutettavassa Mukana-ohjelmassa kaupungin toimialat kumppaneineen etsivät ratkaisuja nuorten syrjäytymishaasteeseen. Hankkeessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia innovaatioita syrjäytymisen juurisyihin pureutuen ja erityisesti asuinalueilla, joilla on tarvetta erityiskohtelulle ja tuelle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Inari Penttilä, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21606

inari.penttila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25543

riikka.henriksson@hel.fi