Toivomusponsi, sähköautojen latausinfran toteuttaminen Hiilineutraali Helsinki - toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti

HEL 2020-001167
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 824 §

Valtuutettujen Nuutti Hyttinen ja Petrus Pennanen toivomusponnet sähköautojen täyden latausvalmiuden edellyttämisestä tontinluovutusehdoissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.1.2020 hyväksymien toivomusponsien johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitetta sähköautoilun edistämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa 29.1.2020 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

"Hyväksyessään vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kaupunkiympäristön toimialalla seurata sähköautojen latausinfran kehitystä kaupunginosatasolla ja selvitetään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa, että täysi latausvalmius toteutetaan riittävään määrään kohteita, jotta Hiilineutraali Helsinki - toimenpideohjelmassa asetettu tavoite sähköisen liikenteen kasvusta voi realistisesti toteutua." (Nuutti Hyttinen)

"Kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa latauslaitteiden asentamisen sijasta täyttä latausvalmiutta. Täysi latausvalmius mahdollistaa erilaisten latauslaitteiden helpon ja nopean kytkennän pikaliittimillä, ja maksaa vain murto-osan latauslaitteen kustannuksista." (Petrus Pennanen)

Kaupunginhallitus toteaa vastauksenaan toivomusponsiin, että toistaiseksi Helsingissä on edellytetty latauspaikkojen toteuttamista tontinluovutusehdoissa ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Näiden esimerkkien pohjalta kaupunkiympäristön toimialan tarkoituksena on ottaa käyttöön sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista ja latauspaikkoihin varautumista koskevat tontinvaraus- ja luovutusehdot loppuvuoden aikana päätöksentekoon tulevissa asuntotonttien varauksissa. Ehtoja noudatetaan kaupungin luovuttamille tonteille toteutettavien uudiskohteiden tontinluovutuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen autopaikoista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina ja normaalit pysäköintipaikat ovat jatkossa helposti varustettavissa latauslaitteilla.

Ehtojen valmistelun yhteydessä selvitetään tarkemmin asetettavien vaatimusten mitoitus, taloudelliset ja muut vaikutukset sekä ehtojen soveltamisalan laajuus. Samalla selvitetään mahdollisuudet seurata kattavasti sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittymistä kaupunginosatasolla. Tavoitteena on toteuttaa täysi latausvalmius riittävään määrään kohteita, jotta Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa asetettu tavoite sähköisen liikenteen kasvusta voi realistisesti toteutua.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Tällä kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoihin perustuvalla vastauksella toimitetaan selvitys kahteen samansisältöiseen kaupunginvaltuuston hyväksymään toivomusponteen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 26.05.2020 § 308

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Yhdeksi toimenpiteeksi tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin virkamiestyöryhmä esittää, että Helsingissä kulkevista autoista joka kolmas olisi sähköauto vuonna 2035.

Helsingissä tontinluovutusehdoissa on edellytetty latauspaikkojen toteuttamista ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Kalasataman tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Pasilan tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 10 % liiketilojen ja toimistojen pysäköintipaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Molempien kohteiden tontinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat tulee pystyä varustamaan helposti latauslaitteilla. Tästä syystä autopaikat tulee varustaa putkituksilla ja sähkökeskuksiin tulee varata tilaa laajennuksille.

Kalasataman ja Keski-Pasilan esimerkkien pohjalta Helsingin Kaupunkiympäristö valmistelee vuoden 2020 aikana sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista ja latauspaikkoihin varautumista koskevat tontinvaraus- ja luovutusehdot. Ehtoja noudatetaan kaupungin luovuttamille tonteille toteutettavien uudiskohteiden tontinluovutuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen autopaikoista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina ja normaalit pysäköintipaikat ovat jatkossa helposti varustettavissa latauslaitteilla. Ehtojen valmistelun yhteydessä selvitetään tarkemmin asetettavien vaatimusten mitoitus, taloudelliset ja muut vaikutukset sekä ehtojen soveltamisalan laajuus. Samalla selvitetään mahdollisuudet seurata kattavasti sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittymistä kaupunginosatasolla. Tavoitteena on toteuttaa täysi latausvalmius riittävään määrään kohteita, jotta Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa asetettu tavoite sähköisen liikenteen kasvusta voi realistisesti toteutua.

Käsittely

Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Muutetaan lausunnon lause

"Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen autopaikoista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina ja normaalit pysäköintipaikat ovat jatkossa helposti varustettavissa latauslaitteilla" muotoon "Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen autopaikoista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina ja muille autopaikoille toteutetaan latausvalmius siten, että paikan käyttäjä voi varustaa paikan latauslaitteella ilman sähköasentajaa edellyttäviä asennuksia."

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nuutti Hyttisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Noora Laak, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, Laura Rissanen

Tyhjä: 3
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jape Lovén

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 5 (3 tyhjää). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Mikko Lehtonen, liikenneinsinööri: 310 37117

mikko.j.lehtonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi