Yhdistyksen kokouskutsut vuonna 2020, Sydkustens landskapsförbund r.f.

HEL 2020-001427
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 30 §

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuoden 2020 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 
Edustaja
Henkilökohtainen varaedustaja
1.
Bicca Olin (Vihr.)
Bernt Nordman (Vihr.)
2.
Veera Hellman (Kok.)
Ulla-Marja Urho (Kok.)
3.
Lauri Heikkinen (SDP)
Inger Östergård (SDP)
4.
Anders Björklöf (SDP)
Thomas Micklin (SDP)
5.
Runa Ismark (RKP)
Anna Strömberg (RKP)
6.
Joakim Horsma (RKP)
Sofia Henriksson (RKP)
7.
Björn Fant (RKP)
Björn Månsson (RKP)
8.
Niklas Rönnberg (RKP)
Jenny Vilén (RKP)
9.
Pekka Tiusanen (PS)
 
10.
Valter Söderman (Vas.)
 

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta valita edustajaksi Pekka Tiusasen.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Veronika Honkasalon ehdotuksesta valita edustajaksi Valter Södermanin.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita Veera Hellmanin henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Ulla-Marja Urhon.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuoden 2020 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 
Edustaja
Henkilökohtainen varaedustaja
1.
Bicca Olin (Vihr.)
Bernt Nordman (Vihr.)
2.
Veera Hellman (Kok.)
 
3.
Lauri Heikkinen (SDP)
Inger Östergård (SDP)
4.
Anders Björklöf (SDP)
Thomas Micklin (SDP)
5.
Runa Ismark (RKP)
Anna Strömberg (RKP)
6.
Joakim Horsma (RKP)
Sofia Henriksson (RKP)
7.
Björn Fant (RKP)
Björn Månsson (RKP)
8.
Niklas Rönnberg (RKP)
Jenny Vilén (RKP)
9.
 
 
10.
 
 
Sulje

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 23.3.2020 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Raaseporissa 21.4.2020 pidettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen kutsu on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä enintään 10 edustajaa. Helsinki nimeää enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset ja ansionmenetykset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien määräysten sekä luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteiden mukaisesti. Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyskorvaukset maksetaan talousarviokohdalta 1 50 01, Virkamatkat, luottamushenkilöt (yritystunnus 1000), projekti 105001000401.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä kaupunginkanslialle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.03.2020 § 15

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta valita edustajaksi Bicca Olinin.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Wille Rydmanin ehdotuksesta valita edustajaksi Veera Hellmanin.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu 21.4.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.