Yhdistyksen kokouskutsut vuonna 2020, Sydkustens landskapsförbund r.f.

HEL 2020-001427
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 15 §

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta valita edustajaksi Bicca Olinin.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Wille Rydmanin ehdotuksesta valita edustajaksi Veera Hellmanin.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuoden 2020 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

  Edustaja Henkilökohtainen varaedustaja
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
Sulje

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 23.3.2020 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Raaseporissa 21.4.2020 pidettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen kutsu on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä enintään 10 edustajaa. Helsinki nimeää enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset ja ansionmenetykset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien määräysten sekä luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteiden mukaisesti. Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyskorvaukset maksetaan talousarviokohdalta 1 50 01, Virkamatkat, luottamushenkilöt (yritystunnus 1000), projekti 105001000401.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä kaupunginkanslialle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu 21.4.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.