Asemakaavan muutos, Oulunkylä, nro 12742, tontit 28167/1-2, Mäkitorpantie 18-20, tontit 28057/1-2, Siltavoudintie 9-11, Asunto Oy Mäkitorpantie 18-20

HEL 2020-001590
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 543 §

V 24.8.2022, Oulunkylän Siltavoudintie 9-11 ja Mäkitorpantie 18-20 asemakaavan muuttaminen nro (12742)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 28057 tonttien 1 ja 2 sekä korttelin 28167 tonttien 1 ja 2 asemakaavan muutoksen 16.11.2021 päivätyn piirustuksen nro 12742 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kahden asunto-osakeyhtiön yhteensä neljää kerrostalotonttia osoitteissa Siltavoudintie 9–11 ja Mäkitorpantie 18–20. Kaavaratkaisu mahdollistaa kumpaankin kohteeseen uuden kerrostalon rakentamisen. Mäkitorpantie 18–20 tontilta puretaan yksikerroksinen liikerakennus. Muut olemassa olevat rakennukset säilyvät.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa tonttien täydennysrakentaminen alueella, jossa julkisen liikenteen palvelut ovat hyvät.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan uusien rakennusten sovittaminen kaupunkikuvaan ja ympäristöön alueella, jossa kaupunkirakenne on tasakorkeaa ja pääosin nelikerroksista.

Uutta asuntokerrosalaa on yhteensä 2 240 k-m2, minkä lisäksi nykyistä liiketilaa muuttuu asumiseen 960 k-m2. Liiketilaa tulee tonteilla olla yhteensä 540 k-m2. Mäkitorpantien tonttien tehokkuus on yhteensä e=1,10 ja uuden rakennuksen tontin tehokkuus on e=1,20. Siltavoudintien tonttien tehokkuus on yhteensä e=0,82 ja uuden rakennuksen tontin tehokkuus on e=1,14. Asukasmäärän lisäys on noin 80.

Kaavaratkaisun toteuttamisella asuntojen määrä lisääntyy Oulunkylän keskustan tuntumassa, joka on raideliikenteen solmukohta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan tontit on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi merkinnällä A3 (tonttitehokkuus on pääosin e=0,4–1,2). Maanalaisessa yleiskaavassa 2021 alue on esikaupungin pintakallioaluetta, jossa kallionpinta on syvyydellä 0–20 m. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista lisäämällä asuntojen määrää Oulunkylän keskustan tuntumassa hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 3133 (hyväksytty 5.10.1953). Asemakaavassa tontit on osoitettu asunnoille ja/tai liiketiloille. Tonteille on merkitty enintään yksi- ja enintään kolmikerroksisten rakennusten rakennusalat. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 1. kerros vastaa aiemman rakennuslain mahdollistamaa maanpäällistä kellaria, joten asuinrakennusten toteutunut kerrosluku on neljä.

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden edustajan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille välittömiä kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueiden arvoa. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Kaupungin puolesta maankäyttösopimukset on hyväksytty tonttipäällikön päätöksillä 8.2.2022 § 11 ja 15.2.2022 § 12. Sopimukset on allekirjoitettu 21.3.2022 ja 30.6.2022.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)/vesihuolto

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat johtoihin ja palopelastukseen.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat mm. rakennusten korkeuteen ja massivisuuteen, liiketilan kokoon, puustoon ja pysäköintipaikkoihin. Mielipiteissä todettiin myös, että täydennysrakentaminen sinänsä on tervetullutta.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.8.– 21.9.2021, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. Siltavoudintien tontille suunnitellun uuden rakennuksen korkeuteen, selostuksen varjokaavioihin sekä rakennusten ikkunoiden linnuille aiheuttamaan haittaan.

Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja. HSY ja Helen Sähköverkko Oy ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 16.11.2021 § 634

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 16.11.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12742 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee  Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 28057 tontteja 1 ja 2 sekä korttelin 28167 tontteja 1 ja 2.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
  • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
    • As Oy Mäkitorpantie 18-20: 4 500 euroa
    • As Oy Siltavoudintie 19-21: 4 500 euroa
 
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Sari Ollila. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Sari Ollila, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ollila@hel.fi

Heikki Salko, liikenneinsinööri, puhelin: 310 26548

heikki.salko@hel.fi

Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti, puhelin: 31026323

milja.halmkrona@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 05.08.2021 § 30

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12742 pohjakartan kaupunginosassa
28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12742
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 9/2021
Pohjakartta valmistunut: 3.5.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.