Kokoonpanon muutos, Kansallisoopperan ja baletin hallintoneuvosto, eroaminen

HEL 2020-001778
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 17 §

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto myönsi Tuula Haataiselle eron Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston jäsenyydestä ja nimesi Sara Paavolaisen hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi vuoden 2021 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Konsernijaosto on 18.3.2019 § 24 nimennyt Tuula Haataisen ja Jan Vapaavuoren Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2019−2021. Tuula Haatainen on 10.2.2020 pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä työministerin tehtävän tuomien velvoitteiden vuoksi.

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -niminen säätiö ylläpitää Kansallisoopperaa ja -balettia. Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valittavat seitsemäntoista varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä hallintoneuvostoon kaksi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Hallintoneuvoston lisäksi säätiöllä on hallitus, johon kaupungilla on myös oikeus nimetä kaksi jäsentä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto päättää jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi