Yhteistyösopimus, sopimuksen muutos, Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelu ja toteutus, Espoon kaupunki

HEL 2020-001873
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 250 §

Espoon ja Helsingin Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyösopimuksen muutos

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin ja Espoon kaupunkien välisen Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyösopimuksen muutoksen ja oikeutti Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.10.2016 § 926 Helsingin ja Espoon kaupunkien välisen Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelua ja toteutusta koskevan yhteistyösopimuksen ja oikeutti HKL:n allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

HKL ja Espoon kaupunki allekirjoittivat 9.12.2016 yhteistyösopimuksen Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yhteistyösopimusta tulisi päivittää Raide-Jokeri -hankkeen edettyä toteutusvaiheeseen. Liitteenä oleva sopimusluonnos on päivitetty ottamaan paremmin huomioon Raide-Jokeri -hankkeen toteutusvaiheen allianssisopimus.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 § 178 ja 13.3.2019 § 100 ja Espoon kaupunginvaltuusto 13.6.2016 § 84 ja 29.4.2019 § 54 Raide-Jokerin hankesuunnitelman.

Hankesuunnitelman hyväksymispäätösten lähtökohtana on ollut, että Raide-Jokeri toteutetaan Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena, yhtenä ja yhtenäisenä raitioliikennejärjestelmänä erillisen projektiorganisaation toimesta yhteistyösopimuksessa kuvatulla tavalla. Keskeiset periaatteet yhteistyösopimuksessa ovat kustannusten kohdentaminen aiheuttamisperiaatteen mukaan ja alueellisesti, läpinäkyvyys ja yksimielinen päätöksenteko. Alkuperäinen yhteistyösopimus sekä nyt käsiteltävä sopimuksen päivitys ovat näiden periaatteiden mukaisia.

Sopimuksen päivityksessä otettu huomioon Raide-Jokerin toteutuksesta allekirjoitettu toteutusvaiheen allianssisopimus seuraavilta osin:

 • valtuustojen päivitetyt hankepäätökset on huomioitu
 • hankinnoissa on kuvattu myös allianssin hankinnat
 • projektin organisoinnin kuvauksessa on huomioitu allianssitoteutus
 • määritelmiä on täydennetty

Alkuperäisen sopimuksen mukaan yhteistyösopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja molemmat osapuolet ovat ne asianmukaisesti allekirjoittaneet ja hyväksyttäneet samoissa toimielimissä kuin alkuperäisen sopimuksen, mikäli osapuolen hallintosääntö näin edellyttää.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.03.2020 § 26

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että liikenneliikelaitos (HKL) oikeutetaan tekemään Espoon kaupungin kanssa esityksen mukainen yhteistyösopimuksen muutos koskien Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että HKL oikeutetaan tekemään tarvittaessa sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi