Toivomusponsi, jääurheilun ja jalkapallon harrastamisen toimintaedellytysten turvaaminen Helsinki Gardenin rakennustöiden aikana

HEL 2020-001941
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 25 §

Valtuutettujen Otto Meri ja Björn Månsson toivomusponnet jääurheilun ja jalkapallon harrastusmahdollisuuksien turvaamisesta Helsinki Garden - hankkeen yhteydessä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.2.2020 hyväksymien toivomusponsien johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään Helsinki Gardenin asemakaavan muutoksen 12.2.2020 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat valtuutettu Otto Meren ja valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnet:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet rakennustöiden aikana turvata jääurheilun ja jalkapallon harrastamisen toimintaedellytykset kaupungissa." (Otto Meri)

"Hyväksyessään Garden-projektin valtuusto edellyttää, että selvitetään kuinka harjoitusjäähallien verkostoa voidaan uudistaa ja laajentaa niin että se vastaa nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia." (Björn Månsson)

Kaupunginhallitus toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoihin viitaten, että jalkapallon peli- ja harrastusolosuhteet ovat Helsingissä hyvällä tasolla eikä Garden Helsinki -hankkeen toteutuminen vaikuta niihin merkittävästi. Suunnitteluvarauksessa hankkeelta edellytettiin, että jalkapalloilun toimintamahdollisuudet alueella eivät saa hankkeen vaikutuksesta heikentyä. Jääurheilun osalta kaupunki on niin ikään huomioinut sen määrällisten ja laadullisten harrastusolosuhteiden säilymisen Garden Helsinki -hankkeen päätösten yhteydessä. Jääurheilun harrastusmahdollisuudet eivät heikkene hankkeen rakennusaikana.

Jalkapallon toimintaedellytykset säilyvät Töölön alueella vähintään nykyisellä tasolla, talviharjoitteluolosuhteiden jopa parantuessa. Nykyisin pallokentällä numero 7 HJK:n käytössä oleva ylipainehalli poistuu käytöstä. Se korvataan uudella täysimittaisella ylipainehallilla, joka sijoitetaan kaupungin liikuntapalveluiden hallinnassa olevalle viereiselle pallokentälle numero 6. Uusi ylipainehalli on nykyistä hallia suurempi, mikä lisää tilojen laatua ja mahdollistaa niiden monipuolisemman käytön. Pallokentälle numero 7 on mahdollista sijoittaa hiukan pienempi 40 m x 60 m kokoinen pelikenttä Garden Helsinki -hankkeen valmistuttua. Pallokentälle numero 1 rakennetaan uusi lämmitettävä tekonurmi, joka korvaa nykyisen luonnonnurmen. Pallokentän 1 rakentaminen on käynnissä ja kentän arvioidaan valmistuvan kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Näiden muutostöiden seurauksena alueelta poistuisi yksi 58 m x 88 m kokoinen tekonurmikenttä. Koska uusi ylipainehalli on merkittävästi nykyistä ylipainehallia suurempi, paranevat talviharjoitusolosuhteet kuitenkin huomattavasti ja kesäolosuhteet säilyvät vähintään ennallaan.

Jääurheilun toimintaedellytysten turvaamiseksi kaupunki on mm. edellyttänyt tontinvarausehdoissa, että Garden Helsinki -hanke on velvollinen yhdessä Jääkenttäsäätiön kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan varausalueelle tilat harjoitusjäähallia varten ja vuokraamaan tilat tavanomaisin ehdoin ja hinnoin Jääkenttäsäätiölle, ellei Jääkenttäsäätiö päätä olla vuokraamatta tiloja.

Vanhan jäähallin (Nordis) toiminta voi jatkua Garden Helsinki -hankkeen rakentamisen alkuvaiheessa. Kun varausalueelle tulevat uudet harjoitusjäähallin tilat valmistuvat, pysyy harjoitusjääkenttien saatavuus vähintään nykyisen tasoisena. Harjoitusjäiden määrä alueella vähenee tilapäisesti nykyisten harjoitusjääkenttien poistuessa käytöstä ja uusien kenttien ollessa rakenteilla. Jääurheilun harrastamismahdollisuudet onkin pyritty turvamaan siten, että Jääkenttäsäätiölle on myönnetty suunnitteluvaraus uudelle jäähallille Herttoniemeen Abraham Wetterin tien, Linnanrakentajantien ja Johan Sederholmintien kulmaan. Jäähalli käsittäisi kaksi täysimittaista kenttää. Sen suunnittelu on aloitettu ja tavoitteena on, että halli valmistuu vuoden 2022 syyskaudeksi. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa korvaavia harjoitusjääkenttiä yksityisinä hankkeina tai vaihtoehtoisesti Jääkenttäsäätiön tai kaupungin erillisenä hankkeena.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Helsinki Garden -hankkeen mahdollistavan asemakaavan muutoksen valitusprosessin käsittely on kesken Helsingin hallinto-oikeudessa.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Tällä kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin perustuvalla vastauksella toimitetaan selvitys kahteen saman sisältöiseen kaupunginvaltuuston hyväksymään toivomusponteen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 635

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että jääurheilun ja jalkapallon peli- ja harrastusmahdollisuudet säilyvät nykyisellä tasolla Garden Helsinki -hankkeen rakennustöiden aikana.

Jalkapallo

Suunnitteluvarauksessa hankkeelta edellytettiin, että jalkapalloilun toimintamahdollisuudet alueella eivät saa hankkeen vaikutuksesta heikentyä.

Garden Helsinki -hankkeen toteuttaminen edellyttää, että nykyinen vuokrasopimus Helsinki Stadion Management Oy:n (HSM Oy) kanssa Pallokentästä 7 puretaan, jolloin kentällä 7 sijaitseva ylipainehalli poistuu käytöstä. Tilalle HSM Oy:lle vuokrataan viereinen Pallokenttä 6, joka mahdollistaa 60 m x 100 m:n kokoisen kentän sijoittumisen uuteen ylipainehalliin. Nykyistä Pallokentän 6 lämmitettävää tekonurmea vastaava kenttä rakennetaan Pallokentälle 1:lle. Pallokentän 1:n suunnittelutyöt on aloitettu ja kentän arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 keväällä tai alkukesästä. Lisäksi Pallokentälle 7 voidaan sijoittaa noin 40 m x 60 m oleva kenttä Garden Helsinki -hankkeen valmistuttua. Koska uusi ylipainehalli on merkittävästi nykyistä ylipainehallia suurempi talviharjoitusolosuhteet paranevat huomattavasti ja kesäolosuhteet säilyvät vähintään ennallaan.

Jääurheilu

Jääurheilun harrastaminen on pyritty turvamaan siten, että Jääkenttäsäätiölle on myönnetty suunnitteluvaraus uudelle jäähallille Herttoniemeen Abraham Wetterintien, Linnanrakentajantien ja Johan Sederholmintien kulmaan. Jäähalli käsittäisi kaksi täysimittaista kenttää. Jäähallin suunnittelu on aloitettu ja tavoitteena on, että halli valmistuu vuoden 2022 syyskaudeksi.

On ilmeistä, että vanhan jäähallin (Nordis) voi jatkua Garden Helsinki -hankkeen rakentamisen alkuvaiheessa.

Lisäksi Garden Helsinki -hankkeen varausehdoissa edellytetään, että Jääkenttäsäätiöllä halutessaan on oikeus vuokrata Garden Helsinki -hankkeen tiloista kenttiä normaalein vuokrin ja ehdoin.

Näin ollen jääurheilun harrastusmahdollisuudet ei Garden Helsinki -hankkeen rakennusaikana heikkene.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tom Qvisén, projektipäällikkö: 09 310 34201

tom.qvisen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 141

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että jalkapallon peli- ja harrastusolosuhteet ovat Helsingissä hyvällä tasolla eikä Garden Helsingin toteutuminen vaikuta näihin merkittävästi. Jalkapallon toimintaedellytykset säilyvät Töölön alueella vähintään nykyisellä tasolla, talviharjoitteluolosuhteiden jopa parantuessa.

Pallokentällä numero 7 HJK:n käytössä oleva ylipainehalli korvataan uudella täysimittaisella ylipainehallilla ja siirretään kaupungin liikuntapalveluiden hallinnassa olevalle viereiselle kentälle. Uusi ylipainehalli on nykyistä hallia suurempi, mikä lisää tilojen laatua ja mahdollistaa monipuolisemman käytön. Tämän johdosta käytöstä poistuvan lämmitettävän tekonurmen tilalle rakennetaan uusi vastaava Pallokentälle numero 1 (korvaa nykyisen luonnonnurmen), mikä valmistuu suunnitelmien mukaan keväällä 2021. Kokonaisuutena käytöstä poistuisi alueelta yksi 58 m x 88 m kokoinen tekonurmikenttä, mutta sen sijaan Pallokentälle numero 7 on mahdollista sijoittaa hiukan pienempi 40 m x 60 m kokoinen pelikenttä.

Jääurheilun olosuhteiden säilyminen on myös huomioitu Garden Helsinki –päätösten yhteydessä. Helsingin kaupunki on edellyttänyt tontinvarausehdoissa, että Garden Helsinki -hanke on velvollinen yhdessä Jääkenttäsäätiön kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan varausalueelle tilat harjoitusjäähallia varten ja vuokraamaan tilat tavanomaisin ehdoin ja hinnoin Jääkenttäsäätiölle, ellei Jääkenttäsäätiö päätä olla vuokraamatta tiloja. Kun tilat harjoitusjäähallia varten on rakennettu, niin harjoitusjääkenttien tilanne pysyy vähintään nykyisen tasoisena. Ennen kuin uudet harjoitusjääkentät ovat valmiit, eivätkä nykyiset harjoitusjääkentät ole enää käytettävissä, syntyy tilanne, jossa harjoitusjäiden määrä tilapäisesti vähenee. Tämän takia selvitellään korvaavien harjoitusjääkenttien rakentamista ensivaiheessa Herttoniemeen ja Garden Helsingin rakennusajan osalta mahdollisesti toteutuviin yksityisiin hankkeisiin tai vaihtoehtoisesti Jääkenttäsäätiön/Helsingin kaupungin erillisenä hankkeena.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi