Yhtiökokoukset vuonna 2020, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

HEL 2020-002184
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 14 §

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhtiökokous koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa 2020 hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on kaupunginhallituksen 12.5.2014, § 568 päätöksellä perustettu palveluyhtiö, jonka tehtävänä on keskitetysti toteuttaa ja ylläpitää omakustannusperusteisesti Kruunuvuorenrantaan asukkaiden käyttöön tarkoitettuja yhteistiloja, pysäköintilaitoksia ja yhteispihoja. Palvelukonseptien toteuttaminen rahoitetaan siten, että palveluja käyttävät osakasyhteisöt (asuntotonttien vuokralaiset tai omistajat) tulevat myös palveluyhtiön osakkaiksi.

Palveluyhtiön A-osakkeenomistajina ovat perustamissopimuksen tehneet rakennuttajat (rakennusliikkeet) ja Helsingin kaupunki. Osakasyhteisöt merkitsevät käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti äänivallattomia osakkeita sekä suorittavat investointimaksuja ja käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n nykyisten omistajien hallussa olevat A-osakkeet tullaan luovuttamaan alueen osakastaloyhtiöille Kruunuvuorenrannan alueen rakentamisen loppuvaiheessa arviolta 30-luvulla.

Palveluyhtiö voi yhtiöjärjestyksen mukaan laajentaa toiminta-aluettaan sopimusalueelta 1 vaiheittain asemakaavoituksen ja rakentamisen etenemisen mukaan Kruunuvuorenrannan muille asemakaava-alueille eli sopimusalueille.

Yhtiöjärjestyksen nykyinen määräys hallituksesta (7 §)

Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestyksen 7 § on seuraava:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asiamukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Nykyisin hallituksessa on A-osakkeenomistajien eli rakennuttajien ja Helsingin kaupungin edustajia yhteensä 7 henkilöä.

Yhtiön hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta

Osa Kruunuvuorenrannan alueen asukkaista ovat perustaneet taloyhtiötoimikunnan, jonka tarkoituksena on mm. olla mukana kehittämässä Kruunuvuorenrannan aluetta ja alueelle asukkaiden käyttöön tulevia yhteiskerhotiloja. Taloyhtiötoimikunta on esittänyt Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitukselle kahden asukasjäsenen valitsemista yhtiön hallitukseen lisäämällä yhtiöjärjestyksen mukaisia hallituspaikkoja 2:lla. Perusteluina hallituksen asukasjäsenille on mm. Kruunuvuorenrannan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yhtiön päätöksenteossa ja tulevien yhteistilojen suunnittelussa sekä rakennuttamisessa.

Kalasatamassa toimivissa vastaavissa palveluyhtiöissä (Kalasataman Palvelu Oy ja Kalasataman Palvelu 2 Oy) on molemmissa kaksi asukasjäsentä yhtiöiden hallituksissa.

Yhtiön hallitus teetti syksyllä 2019 kyselyn A-osakkeenomistajille asukasjäsenten lisäämisestä yhtiön hallitukseen. Kyselyyn vastasi 40 A-osakkeenomistajaa yhteensä 60 rekisteröidystä A-osakkeenomistajasta, ja vastanneista 31 kannatti muutosta. Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää määräenemmistön hyväksyntää yhtiökokouksessa.

Kyselyn tulosten perusteella hallitus katsoi kokouksessaan 10/2019 perustelluksi kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä.

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita kaksi (2) edellisen vuoden loppuun mennessä 2 §:ssä mainituilla tonteilla sijaitsevien ja hyväksytysti käyttöön otettujen osakkeenomistajien talojen asukasjäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Muilta osin hallitus ei esitä yhtiöjärjestykseen muutoksia.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kaupungin on asukasaktiivisuuden tukemiseksi ja yhdenmukaisen palveluyhtiön käytännön tukemiseksi perusteltua hyväksyä esitetty yhtiöjärjestysmuutos.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi