Sopimusmuutos, osakassopimus, sopimuksen liite, Urhea-halli Oy

HEL 2020-002357
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 26 §

Urhea-Halli Oy:n osakassopimuksen liitteen hyväksyminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti osaltaan

  • hyväksyä liitteenä olevan Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen liitteen koskien yhtiön osakkeiden panttauskieltoa, sekä
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen liitteen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on myös se, että muut Urhea-halli Oy:n osakkaat tekevät vastaavan sisältöisen päätöksen tai muutoin sitoutuvat allekirjoittamaan osakassopimuksen liitteen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Urhea-säätiö sr:n tarkoituksena on tukea ja kehittää metropolialueella opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja huipulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta.

Urhea-säätiö perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.

Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä.

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2018, § 806 hyväksyä, että Helsingin kaupunki merkitsee 2 000 kappaletta Urhea-halli Oy:n osakkeita viiden euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti puolestaan 17.12.2018, § 126 hyväksyä liittymisen Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen osapuoleksi. Kaupunginhallitus on edelleen 1.4.2019, § 222 ja 2.12.2019, § 820 myöntänyt yhteensä 5 miljoonan euron pääomalainat yhtiölle sekä 24.6.2019, § 480 8 miljoonan euron urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan.

Liite Urhea-halli Oy:n osakassopimukseen

Urhea-halli Oy:n osakkaina ja yhdessä yhtiön kanssa osakassopimuksen osapuolina ovat Helsingin kaupungin lisäksi Koripallosäätiö sr, Urheiluopistosäätiö sr, Suomen Urheiluliitto ry, Suomen Voimisteluliitto ry ja Kisakalliosäätiö sr.

Osakassopimuksessa osakkaat sitoutuivat osakemerkinnän yhteydessä antamaan Urhea-halli Oy:lle pääomalainaa erikseen sovitulla tavalla osakemerkintänsä keskinäisessä suhteessa. Myös Urhea-säätiö sr ja kaupunki sijoittavat yhtiöön varoja / antavat rahoitusta erikseen sovituin ehdoin (hankkeen valmistelu- ja rakennusvaiheen rahoitus).

Osakkaiden yhtiölle myöntämien pääomalainojen ja muun rahoituksen lisäksi Urhea-halli Oy tarvitsee myös omistajien ulkopuolista rahoitusta. Tätä varten Urhea-halli Oy on syksyllä 2019 neuvotellut OP Yrityspankilta 12 miljoonan euron luoton hallin rakentamiseen. Yhtenä luotonannon edellytyksenä on, etteivät osakkaat ole oikeutettuja panttaamaan Urhea-halli Oy:n osakkeita eivätkä perustamaan muuta vastaavaa em. osakkeita koskevaa rasitetta.

Tämä on normaali pankkien luottoehto silloin, kun lainanantajakaan ei saa osakekirjoja myöntämänsä luoton vakuudeksi. Asiasta ei ole tällä hetkellä erillistä mainintaa yhtiön osakassopimuksessa. Yhtiö esittää, että oheisella osakassopimuksen liitteellä jokainen osakas vakuuttaa pankille erikseen sitoutuvansa Urhea-halli Oy:n osakekirjojen panttaamattomuuteen.

Lopuksi

Urhea-halli Oy:n hallihanke on valtakunnallisesti merkittävä ja monilajista urheilua tukeva projekti, joka tuo merkittävästi lisää monimuotoista harjoittelutilaa akatemiaurheilijoille ja alueen urheiluseuroille.

Kaupunki on sitoutunut osakassopimuksessa hallihankkeen rahoitukseen. Kaupungin kannalta on perusteltua hyväksyä tämä yhtiön pankkilainaan liittyvä, normaalin pankkikäytännön mukainen vakuudenasettamiskielto.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi