Yhtiökokoukset vuonna 2020, Malmin Liiketalo Oy, KOy Malmin Liiketalo ja KOy Vanha Helsingintie 20

HEL 2020-002431
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 47 §

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo ja Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 ylimääräiset yhtiökokoukset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään:

A)
Kiinteistö Oy Malmin Liiketalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.5.2020 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.
B)
Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.5.2020 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2019 on päätetty muun muassa yhtiön jakautumisesta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 16.12.2020, 122 § päättänyt kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Malmin Liiketalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2019 yhtiön hallituksen päätösehdotukset. Päätös on liitteenä 1.

Jakautuminen toteutettiin jakautumissuunnitelman mukaisesti, siten, että Malmin Liiketalo Oy jakautumisessa sen varat ja velat siirtyivät ilman selvitysmenettelyä kahdelle perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20:lle ja Kiinteistö Oy Malmin Liiketalolle ja Malmin Liiketalo Oy purkautuu. Jakautuminen on osakeyhtiönlain (624/2006) 17 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kokonaisjakautuminen.

Yhtiöiden toimiala

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalon toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelin 38060 tonttia n:o 8 (kiinteistötunnus 91-38-60-8) sekä sillä sijaitsevia rakennuksia.

Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelin 38060 tonttia n:o 9 (kiinteistötunnus 91-38-60-9) sekä sillä sijaitsevia rakennuksia.

Ylimääräiset yhtiökokoukset

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo ja Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 hallitukset ovat kutsuneet yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset koolle 6.5.2020. Ylimääräisissä yhtiökokouksissa päätetään muun muassa talousarvion vahvistamisesta ajalle 1.4.2020–31.12.2020 ja osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen määrästä. Lisäksi ylimääräisissä yhtiökokouksissa päätetään hallituksen valtuuksista periä tai olla perimättä enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta. Yhtiökokouskutsut ovat liitteenä 2 ja 3.

Yhtiöiden talousarvion vahvistaminen ylimääräisissä yhtiökokouksissa on tarpeen, jotta yhtiöt voivat alkaa periä omistajiltaan vastikkeita.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi