Toivomusponsi, hoitajien kuulemisen lisääminen työn ongelmakohdista ja oman työn organisointia koskevan päätösvallan lisääminen

HEL 2020-002510
Asialla on uudempia käsittelyjä
28. / 583 §

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi kotihoitajien itseohjautuvuuden kehittämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.2.2020 hyväksymän toivomusponnen (Petrus Pennanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 26.2.2020 valtuutettu Petrus Pennasen aloitetta kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuutta lisätä hoitajien kuulemista heidän työnsä ongelmakohdista ja heidän päätösvaltaansa oman työnsä organisoinnista kulloisenkin asiakastarpeen perusteella esimerkiksi itseohjautuvuuden kehittämishankkeen yhteydessä." (Petrus Pennanen).

Sosiaali- ja terveystoimessa johtamisen uudistamiseen kuuluu henkilöstön itseohjautuvuuden lisääminen. Valmentavassa esimiestyössä kehitetään itseohjautuvuutta itsenäisen työskentelyn, yhdessä kehittämisen ja yhdessä johtamisen keinoin. Työvuorosuunnittelun erilaisten mallien ja kokeilujen lähtökohtana on työyksikön sujuva toiminta siten, että samalla lisätään työntekijän mahdollisuutta vaikuttaa omiin työvuoroihinsa sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Kotihoidon toimintasuunnitelmassa (2019-2021) painopisteenä on mm. henkilökunnan innostaminen asiakkaiden yksilöllisyyden huomioon ottamiseen käyntiaikojen suunnittelussa.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi