Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, hammastekniikan ammatillisten aineiden tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-14-20

HEL 2020-002647
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, hammastekniikan ammatillisten aineiden tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-14-20

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Stadin ammatti ja aikuisopiston koulutuspäällikkö päätti valita hammastekniikan tuntiopettajan määräaikaiseen työsuhteeseen (4.3.-31.12.2020) **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, 70 §) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöä koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan (OVTES, osio C, liite 1).

Ammatillisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.-18.2.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantien toimipaikka.

Tuntiopettajan tehtävänä on hammastekniikan ammatillisen opettajan tehtävät hammastekniikan perustutkinnossa, ohjaus- ja arviointitehtävät sekä toiminta monialaisissa opettajatiimeissä.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa 3 henkilöä. Hakijoista kukaan ei täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) ammatillisen opintojen opettajan 13§:n kelpoisuutta ja 17§:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaisia ehtoja.

Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun. Haastattelu pidettiin 25.2.2020 ja haastattelijoina toimivat kampuksen koulutuspäällikkö ja koordinoiva tiimimestari. Haastattelun perusteella tehtävään valittiin ********** Hän on koulutukseltaan hammasteknikko (AMK) 2011.

********** vahvuutena on hammastekniikan käytännön osaaminen. Hän on joustava sekä yhteistyötaitoinen.

Päätös tullut nähtäväksi 05.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 83269

mari.pohjanpelto@hel.fi

Päättäjä

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Liitteet (pdf)

1. HakijatHT2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.