Virkasuhteen täyttäminen, KYMP, palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, kaupunkimittauspalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-18-20

HEL 2020-002866
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja luvat palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun tonttijaot ja laskenta -tiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden vs. kaupungingeodeetti päätti valita kaupunkimittauspalvelun kiinteistönmuodostusyksikön tonttijaot ja laskenta -tiimin tiimipäällikön virkaan (060073) ********** 1.5.2020 alkaen 2988,46 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Lisäksi vs. kaupungingeodeetti päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tiimipäällikön virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 15.3.2020 alkaen.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2. mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 2.3.–17.3.2020. Ilmoittautumisaika päättyi 17.3.2020 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa ja Duunitorilla.

Tiimipäällikön tehtävänä on vastata tonttijakojen laatimisesta, geodeettisesta laskennasta ja tiimin toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä osana kiinteistönmuodostusprosessia. Lisäksi tiimipäällikkö neuvottelee ja laatii tonttijakoja, tekee kiinteistötoimituksia ja geodeettista laskentaa, neuvoo asiakkaita näihin palveluihin liittyvissä asioissa, huolehtii koulutus- ja perehdyttämistehtävistä ja tarvittavasta sidosryhmäyhteistyöstä sekä toimii kaupanvahvistajana.

Tiimipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on maanmittausinsinöörin (AMK) tai maanmittausteknikon tutkinto.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan kiinteistönmuodostustehtävissä noudatettavan lainsäädännön tuntemusta ja taitoa soveltaa ammatillista tietoa lakisääteisissä tehtävissä ja muissa käytännön tilanteissa, asiakaspalveluhenkistä, itseohjautuvaa, aktiivista ja kehittämisorientoitunutta työtapaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä englannin kielen taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Tiimipäällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 2 henkilöä. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** Hakijaa haastatteli 16.3.2020 **********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävässä korostuu kiinteistönmuodostustehtävissä noudatettavan lainsäädännön tuntemus ja taito soveltaa ammatillista tietoa lakisääteisissä tehtävissä ja muissa käytännön tilanteissa, asiakaspalveluhenkisyys, itseohjautuvuus, aktiivinen työtapa ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Vs. kaupungingeodeetti katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen perusteella, että tiimipäällikön virkaan soveltuu parhaiten **********

Hänellä on tehtävään vaadittava koulutus ja kokemuksensa perusteella erinomaiset edellytykset tiimipäällikön viran hoitamiseen sekä toiminnan kehitystarpeisiin vastaamiseen. Hänellä on kokemusta erityisesti KmL:n mukaisissa kiinteistötoimituksissa toimitusinsinöörinä toimimisesta, tonttijakojen ja asemakaavojen laskennasta, kaupunkimittauksen maastomittaustehtävien geodeettisen laskijan tehtävästä sekä projektipäällikkökokemusta monikeilainluotauksen käyttöönottoprojektista sisältäen prosessin luomisen, testauksen ja ohjeistamisen, maastomittaustehtävistä, datan käsittelystä ja 3D-laskennasta. Lisäksi hän tuntee hyvin kiinteistönmuodostustehtävissä noudatettavan lainsäädännön, osaa soveltaa ammatillista tietoa työssä sekä tuntee hyvin erityisesti Helsingin kaupungin kiinteistönmuodostusprosessin, noudatettavat toimintatavat ja käytössä olevat ohjelmistot. Hänellä on oma-aloitteinen työtapa, erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kielitaito.

Päätös tullut nähtäväksi 01.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jarno Mansner, vs. kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 31945

jarno.mansner@hel.fi

Päättäjä

Jarno Mansner
vs. kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, työavain kymp-03-20-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.