Yhtiökokoukset vuonna 2020, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2020-002900
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 96 §

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2020, jakautumissuunnitelman mukainen osakeanti

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.11.2020 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.11.2020. Kokouksessa päätetään yhtiön hallituksen hyväksymän osittaisjakautumisen yhteydessä tehtävästä jakautumissuunnitelman mukaisesta osakeannista Helsingin kaupungille. Konsernijaostolle esitetään, että se kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Sulje

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 10.11.2020.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on 7.10.2020 päättänyt osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on toimivaltainen päättämään osittaisjakautumisesta, mutta jakautumissuunnitelmaan kuuluu osakeanti Helsingin kaupungille ja osakeannista päättämiseen toimivaltainen taho on yhtiön yhtiökokous. Jakautumisesta on osakeyhtiölain mukaan päätettävä neljän kuukauden kuluessa jakautumissuunnitelman rekisteröimisestä. Jakautumissuunnitelma on rekisteröity 6.8.2020.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kokouskutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Osittaisjakautuminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on 7.10.2020 päättänyt osittaisjakautumisen toteuttamisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti siten, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistama, osoitteessa Sturenkatu 8 sijaitsevan toimitila- ja asuinrakennuksen muodostama liiketoimintakokonaisuus siirtyy Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 31.12.2020.

Jakautumissuunnitelman mukaisesti jakautumisvastikkeena Helsingin kaupunki saa yhden Helsingin kaupungin asunnot Oy:n uuden osakkeen eikä muuta jakautumisvastiketta anneta.

Osakeanti

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous tekee jakautumissuunnitelman mukaisen osakeannin. Jakautumissuunnitelman mukaisesti Helsingin kaupungin asunnot Oy antaa jakautumisvastikkeena Helsingin kaupungille yhden uuden osakkeen.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen päätös

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen yhtiökokous on 6.10.2020 omalta osaltaan päättänyt hyväksyä osittaisjakautumisen kaupunginhallituksen konsernijaoston 21.9.2020 § 76 päätöksen mukaisesti.

Järjestelyn veroseuraamuksista

Verohallinto on 11.6.2020 antanut asiassa tuloverotuksen ennakkoratkaisun jonka perusteella järjestelystä ei koidu veroseuraamuksia. Ennakkoratkaisua noudatetaan verovuosina 2020 ja 2021 toimitettavissa tuloverotuksissa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi