Sääntömuutos, Helsingin teatterisäätiö sr / Helsingin Kaupunginteatteri

HEL 2020-002903
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 240 §

Helsingin teatterisäätiö sr:n sääntömuutos

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Helsingin teatterisäätiön sr:n sääntöihin lisätään uusi kaupungin johtamisen ja hallinnon keskeisten periaatteiden mallisääntöjen mukainen tietojensaantioikeutta koskeva 13 §.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan kolmannen ehdotuksen kokouksen viimeisenä asiana.

Esteelliset: Marcus Rantala
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Teatterisäätiö sr

Helsingin Teatterisäätiö sr ylläpitää Helsingin kaupunginteatteria. Teatteri tarjoaa monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen kotimaisia ja ulkomaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Sääntömuutos

Helsingin teatterisäätiö sr on valmistellut sääntömuutosta. Kyse on sääntöjen muuttamisesta vastaamaan Helsingin kaupungin mallisääntöjä (Hyvä hallinto- ja johtamistapa khs 17.6.2019) koskevan ohjeen mukaiseksi. Sääntöjen päivittämistä on valmisteltu yhdessä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Säätiön sääntöihin on lisätty uusi lauseke (13 §) koskien tietojensaantioikeutta. Muilta osin sääntöjä ei ole muutettu. Säätiön hallitus on käsitellyt asiaa ja päättänyt osaltaan hyväksyä sääntömuutoksen. Helsingin teatterisäätiö sr:n sääntöjen mukaisesti sääntöjen muuttamiselle on saatava myös Helsingin kaupungin suostumus.

Lopuksi

Säätiön hallituksen perustelut huomioiden Helsingin kaupungin on tarkoituksenmukaista antaa hyväksyvä lausunto sääntömuutosehdotuksesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi