Hankinta, Pohjois-Haagan ala-asteen perusparannus ja laajennus, kokonaisurakka

HEL 2020-002993
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 428 §

V 16.6.2021, Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää Haagan ala-asteen perusparannus- ja laajennushankkeen enimmäishinnan korottamisesta 1 980 503 eurolla siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään yhteensä 23 045 000 euroa maaliskuun 2021 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankesuunnitelman hyväksyminen ja urakoitsijan valinta

Pohjois-Haagan ala-asteelle on suunniteltu laajaa tekninen ja toiminnallinen perusparannus sekä opetustila- ja liikuntasiipilaajennus. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset, parannetaan energiataloutta, korjataan julkisivut, ikkunat ja vesikatto sekä parannetaan salaojitusta.

Kaupunginvaltuusto on 14.2.2018 § 37 hyväksynyt hanketta koskevan 19.10.2017 päivätyn hankesuunnitelman. Päätöksen mukainen hankkeen enimmäishinta oli 19 400 000 euroa arvonlisäverottomana helmikuun 2017 kustannustasossa.

Tekninen johtaja on 2.6.2020 § 96 päättänyt hyväksyä hankkeen kokonaisurakoitsijaksi Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy:n antaman hinnaltaan halvimman tarjouksen perusteella. Urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot oli tarkastettu ja ne olivat hyväksyttävät. Urakkasopimus Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen kokonaisurakan töistä allekirjoitettiin 23.6.2020 Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy:n kanssa.

Tekninen johtaja päätti 5.1.2021 § 2 purkaa urakkasopimuksen sekä oikeutti kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun hankeyksikön suorittamaan purkamiseen liittyvät toimenpiteet.

Urakoitsijan työt olivat edenneet niin hitaasti, että urakan sopimuksen mukainen valmistuminen oli vaarantunut ja urakoitsijan havaittiin olevan sellaisessa tilassa, ettei urakoitsija pystynyt täyttämään sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Lisäksi urakoitsija ilmoitti 21.12.2020, että se ei ole saanut neuvoteltua sellaista rahoitusratkaisua, jolla se voisi varmistaa hankkeen loppuunsaattamisen. Työt työmaalla olivat päättyneet. Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy on jättänyt konkurssihakemuksen 4.1.2021 Helsingin käräjäoikeuteen. Yritys on asetettu konkurssiin 7.1.2021. Helsingin kaupunki otti työmaan haltuunsa 8.1.2021 pidetyssä työmaan haltuunottokatselmuksessa.

Uuden pääurakoitsijan valinta ja arvioitu aika-taulu

Tilat-palvelun hankeyksikkö on aloittanut helmikuussa 2021 uuden pääurakoitsijan hankinnan valmistelut töiden jatkamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla. Rakennustöiden keskeytyessä urakasta oli maksettu Pallas Rakennukselle noin neljäsosa. Uuden pääurakoitsijan hankintaa varten tilat-palvelu tulee tilaajana selvittämään kohteen valmiusasteen, revisiosuunnitelmat ja urakoitsijan hyvitykset jo toteutuneista töistä sekä määrittelemään urakan kiirehtimiseksi erikseen sovittavana laskutyönä tehtävät esim. purkuihin, keskeneräisiin perustuksiin ja työmaan perustamiseen liittyvät työt sekä urakoitsijan tarjouksen kuuluvat työt ja sisältö.

Perusparannuksen ja laajennuksen rakennustöiden on tarkoitus alkaa erikseen sovittavana kiireellisenä laskutyönä kesäkuussa 2021 sekä mahdollisimman pian hankepäätöksen jälkeen edellä kuvatulla tavalla tehtävällä uudella pääurakkasopimuksella siten, että työt valmistuvat joulukuussa 2022.

Enimmäishinnan korottaminen

Enimmäishinnan korotus perustuu edellä kuvattuihin selvityksiin ja niiden pohjalta tehtyihin laskelmiin, joita ovat muun muassa:

  • Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy:lle maksettujen maksujen ja selvitettyyn työmaan valmiusasteeseen perustuvan hyvityksen erotus.
  • Suunnitelmien revisiomuutokset 23.6.2020 jälkeen.
  • Arvioitujen aliurakkakustannusten nousu välillä 23.6.2020–14.4.2021.
  • Rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutus välillä 23.6.2020–14.4.2021.

Kustannusarvio on liitteenä 1.

Hankkeen kustannukset

Enimmäishinnan korotuksen jälkeen hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä noin 23 045 000 euroa arvonlisäverottomana maaliskuun 2021 kustannustasossa.

Kustannustasona on käytetty indeksiä maaliskuu 2021. Indeksikorjattu hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta on maaliskuun 2021 tasossa on 21 064 497 euroa. Enimmäishinnan nousu on 1 980 503 euroa arvonlisäverottomana. Kustannukset ovat arvonlisäverottomana 2 996 euroa/brm². Hintataso vastaa samankaltaisten toteutettujen koulurakennusten perusparannusten keskineliöhintaa.

Vuokravaikutus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Alkuperäisen 19.10.2017 päivätyn hankesuunnitelman (5 093 htm²) enimmäishinnan mukainen sisäinen vuokra oli 1 498 668 euroa vuodessa, eli noin 124 900 euroa kuukaudessa. Kuukausivuokra oli 24,52 euroa/htm². Pääomavuokran osuus oli 20,70 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus 3,82 euroa/htm²/kk. Sisäiseen vuokraan sisältyi väistötilojen arvioitu vuokravaikutus.

Enimmäishinnan korotuksen mukaisilla korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi kokonaisvuokran määräksi arvioidaan noin 141 100 euroa kuukaudessa, eli noin 1 692 900 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on 27,70 euroa/htm², josta pääomavuokra on 23,88 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra on 3,82 euroa/htm²/kk. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Konkurssiin asetetun urakoitsijan antamasta rakennusajan vakuudesta mahdollisesti saatavat korvaukset vähentävät toteutuneita kustannuksia enintään 1 367 000 euroa, mikä pienentää sisäistä vuokraa enintään 1,19 euroa/htm²/kk.

Rahoitus

Vuoden 2018 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018–2027 hankkeelle on osoitettu 19 400 000 euroa (alv. 0 %). Enimmäishinnan korotus ja aikataulun muuttuminen otetaan huomioon talonrakennushankkeiden investointiohjelman 2022–2031 valmistelussa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin hankkeita koskevista hankesuunnitelmista, kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 20.05.2021 § 49

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Pohjois-Haagan ala-asteen perusparannus ja laajennushankkeen enimmäishinnan korottamista 1 980 503 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 23 045 000 euroa maaliskuun 2021 kustannustasossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Jari Rosanti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38857

jari.rosanti@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 05.01.2021 § 2

Päätös

Tekninen johtaja päätti purkaa Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan Rakennuttaminen -palvelun ja Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy:n välillä 23.06.2020 allekirjoitetun urakkasopimuksen Pohjois-Haagan ala-asteen laajennus ja perusparannuksen kokonaisurakan töistä, sekä oikeuttaa tilapalvelujen hankeyksikön suorittamaan purkamiseen liittyvät toimenpiteet.

Päätöksen perustelut

Sopimukseen sisältyvien rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 78 §:n ja 79 §:n mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsijan työt ovat edenneet niin hitaasti, että urakan sopimuksen mukainen valmistuminen on vaarantunut tai jos urakoitsijan on havaittu olevan sellaisessa tilassa, ettei urakoitsijan voida odottaa täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan.

Rakennuttaminen-palvelu on lähettänyt Pallas-Rakennus Etelä-Suomi Oy:lle reklamaation 23.11.2020, jossa se on pyytänyt urakoitsijalta luotettavaa selvitystä sekä urakan aikatauluviiveistä, että urakoitsijan heikosta taloudellisesta tilanteesta. Pyyntö on lähetetty uhalla, että urakkasopimus tullaan purkamaan, ellei luotettavaa selvitystä mainituista asioista saada.

Urakoitsija on pyytänyt vastaukselleen lisäaikaa ensin 14.12.2020 saakka ja vielä sen jälkeen 21.12.2020 saakka taloudellisten selvitysten osalta.

Urakoitsija ei ole pystynyt toimittamaan luotettavaa selvitystä aikatauluviiveitä koskeviin kysymyksiin ja pyyntöihin.

Urakoitsija on ilmoittanut 21.12.2020, että se ei ole saanut neuvoteltua sellaista rahoitusratkaisua, jolla se voisi varmistaa hankkeen loppuunsaattamisen. Työt työmaalla ovat päättyneet.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 02.06.2020 § 96

Lisätiedot

Jari Rosanti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38857

jari.rosanti@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Pohjois-Haaga UKA2 Kustannusarvio

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.