Tarkastustoimen toimintakertomus 2019

HEL 2020-003129
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 25 §

Tarkastustoimen toimintakertomus 2019

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 toimintakertomuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toimintakertomuksista 26.1.2011 annetun ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja viraston kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Toimintakertomuksessa on lisäksi aina kerrottava olennaiset toiminnassa ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset.

Lautakunnan hyväksymä toimintakertomus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi