Valtuustoaloite, henkilöstön pysyvä edustus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

HEL 2020-003313
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 600 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edustus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Outi Alasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys perustelutekstin toisen kappaleen loppuun: ”Kaupunginhallitus suosittelee, että jatkossakin henkilöstöllä on edustus lautakunnassa.”

Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 3 (1 tyhjä).

Katso äänestystulos taulukkona

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys perustelutekstin loppuun: ”Kaupunginhallitus edellyttää varmistamaan henkilöstön osallisuuden sekä yhteistoimintamenettelyn toimivuuden siten, että asiat tulevat henkilöstötoimikunnan käsittelyyn riittävässä laajuudessa ja riittävän varhaisessa vaiheessa.”

Kannattaja: Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisäys perustelutekstin toisen kappaleen loppuun: ”Kaupunginhallitus suosittelee, että jatkossakin henkilöstöllä on edustus lautakunnassa.”

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 5 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 0 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Outi Alasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Outi Alanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin pelastuslaitoksen tulee parantaa ja turvata henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista niin, että pelastuslautakunnan tulisi valvoa henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön edustus varahenkilöineen pelastuslautakunnan kokouksiin tulisi tulla pysyväksi käytännöksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan (29 luku 7 §) pelastuslautakunnan läsnäolo- ja puheoikeus on esittelijöillä ja sen lisäksi pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää pelastuslautakunnan osalta pelastuskomentaja. Kaupungin toimielimissä ei ole henkilöstön edustajia, vaan henkilöstön edustus ja osallistaminen tapahtuvat kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti edustuksellisissa yhteistoimintaelimissä kaupunkitasolla sekä toimiala-, liikelaitos- ja virastotasolla.

Helsingin kaupungin henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteisesti neuvotellulla yhteistoimintasopimuksella on luotu rakenteet työnantajan ja henkilöstön väliselle yhteistoiminnalle. Yhteistoimintajärjestelmässä on yhdistetty sekä työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta, että työsuojelun yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat. Hyvin toimiva yhteistoiminta edistää luottamusta ja turvallisuuden kokemusta toimintaympäristössä, jossa tapahtuu paljon muutoksia.

Pelastuslaitoksessa on kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti henkilöstötoimikunta, joka toimii edustuksellisena yhteistoimintaelimenä. Henkilöstötoimikunnassa työnantajaa edustavat organisaation johtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö. Henkilöstöä henkilöstötoimikunnassa edustavat pääsopijajärjestöjen nimeämät henkilöstön edustajat sekä työsuojeluvaltuutetut. Pelastuslaitoksen henkilöstötoimikunnassa käsitellään pelastuslaitoksen henkilöstöä ja palveluja koskevia yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoiminta-asioita kuten esimerkiksi pelastuslaitoksen strategian ja tavoitteiden toteutumista sekä työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia asioita.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan johtoryhmissä on mukana 1-2 henkilöstön edustajaa. Lisäksi kaupungilla on käytössä yhteistoimintavastaavajärjestelmä, jonka mukaan organisaatioihin on mahdollisuus valita henkilöstöstä yhteistoimintavastaavia. Järjestelmän käyttöönotosta päättää organisaation johtaja. Yhteistoimintavastaava toimii esimiehen kanssa yhteistoimintaparina työolosuhteiden, henkilöstön työhyvinvoinnin sekä yhteistoiminnan edistämiseksi. Yhteistoimintavastaava toimii samalla työsuojeluasiamiehenä.

Vastaus on valmisteltu yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että pelastuslaitoksen henkilöstötoimikunnan tulee käsitellä ja seurata Helsingin kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti muun muassa laajalti työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia asioita. Pelastuslautakunnan tehtäviin kuuluvan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteutumisen seurannan osana on tarkoituksenmukaista, että lautakunnalle raportoidaan myös laitoksen työhyvinvoinnin tilasta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 561

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70838

sari.kuutamo@hel.fi