Vahingonkorvaus, autovaurio, 24.2.2020 Malmi

HEL 2020-003417
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 33
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Vahingonkorvausvaatimus auton vahingoittumisesta

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on esittänyt 12.3.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvaushakemuksessa korvausvaatimuksen 24.2.2020 klo 15.15. päiväkodin parkkipaikalla tapahtuneesta autovauriosta. Hakemuksen liitteenä on hinta-arvio auton tuulilasin vaihdosta, kokonaiskustannusarvio 1 022,59 euroa, sekä kuvat tuulilasin vaurioitumisesta.

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä (päiväkoti) saadun selvityksen mukaan vahinkotapahtuma on sattunut hakijan ilmoittamana ajankohtana. Kyseisenä ajankohtana kaksi lasta leikkivät yhdessä päiväkodin pihalla. Toinen lapsista huomasi vanhempansa (hakijan) auton ajavan parkkipaikalle ja molemmat lapset juoksivat portille parkkipaikan viereen. Aita erottaa pihan ja parkkipaikan, joka on aivan pihan vieressä. Portille päästyään toinen lapsista (4-vuotias) poimi maasta kiven ja heitti sen portin yli. Heittomatka autoon oli noin kahdesta kolmeen metriä. Kivi (noin 2cmx2cm) osui juuri parkkipaikalle ajaneen hakijan auton tuulilasiin. Valvonta oli toteutettu asianmukaisesti ja henkilöstön määrään suhteessa lapsilukumäärään oli lain mukainen. Tilanne oli äkillinen ja yllättävä. Lapset ilahtuvat usein kun näkevät vanhempiensa tulevan, joten siinä mielessä arkinen ja toistuva.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Saman lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan työnantajan vahingonkorvausvastuuta sovelletaan myös kuntaan.

Saadun selvityksen perusteella asiassa ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheutunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Saadun selvityksen perusteella päiväkodin henkilökunta ei ole laiminlyönyt valvontavelvollisuuttansa ja henkilökuntaa on ollut riittävästi suhteessa lapsimäärään. Vahinkoon johtanut tapahtumakulku on ollut yllättävä ja äkillinen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Päättäjä

Marko Enberg
hallintopäällikkö