Yhtiökokoukset vuonna 2020, Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

HEL 2020-003426
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 60 §

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 23.6.2020. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus vahvistaa yhtiölle uusi yhtiöjärjestys.

Laajasalon palloiluhallit on kiinteistöosakeyhtiö, joka vuokraa kaupungilta Laajasalon urheilupuistossa sijaitsevaa maa-aluetta ja ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä. Kiinteistöön kuuluu nykyisin palloiluhalli, viisi tennishallia, ulkotenniskenttiä sekä sosiaali-, pukuhuone- ja varastotiloja. Kaupunki omistaa 40 prosenttia yhtiön osakkeista.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on rakennuttamassa tontille uudis- ja lisärakennuksena kiinteän kevytrakenteisen mailapelihallin. Uuteen halliin on suunniteltu tenniskenttä, padelkenttä ja kaksi sulkapallokenttää. Lisäksi tontille rakennetaan yksi uusi tiilimurskakenttä ja yksi nykyisistä kentistä muutetaan tiilimurskakentäksi. Uuden hallin rakentaminen edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Uusi mailapelihalli edesauttaa Laajasalon alueen liikuntapalvelujen kehittämistä ja parantaa koko kaupungin tennis-, padel- ja sulkapalloharrastajien harjoittelumahdollisuuksia. Yhtiö on arvioinut uuden mailapelihallin tuotot suuremmiksi kuin sen aiheuttamat kulut. Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan mailapelihallista saatavat tuotot käytetään ensisijaisesti hallista aiheutuvien menojen kattamiseen. Mahdollinen ylijäävä osuus käytetään joko tulevien vuosien peruskorjausten rahoittamiseen tai mailapelihallista myöhempinä vuosina aiheutuvan alijäämän kattamiseen. Mikäli mailapelihallin tuotot eivät riitä kattamaan siitä aiheutuvia menoja, alijäämä katetaan joko osakkeenomistajilta perittävillä vastikkeilla tai hyödyntämällä mailapelihallista aiempina vuosina kertyneitä käyttämättömiä ylijäämiä.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien nykyiseen kiinteistöön kohdistuu peruskorjaustarpeita. Tavoitteena on, että näitä voidaan yhtiöjärjestyksen sallimissa rajoissa osaltaan rahoittaa uuden mailapelihallin ylijäämällä.

Uutta mailapelihallia koskevien muutosten lisäksi yhtiöjärjestystä on samalla ajantasaistettu muutenkin. Yhtiöjärjestyksessä muun muassa vähennetään tilintarkastajien lukumäärää kahdesta yhteen, pidennetään yhtiökokouksen kutsuaikoja ja myöhennetään yhtiökokouksen pitämisen takarajaa.

Yhtiökokouskutsu, voimassa oleva yhtiöjärjestys sekä luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi ovat esityksen liitteinä. Uusi yhtiöjärjestys on valmisteltu Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ja kaupunginkanslian konserniohjauksen ja oikeuspalvelujen kesken.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi