Yhtymäkokoukset vuonna 2020, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

HEL 2020-003539
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 97 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokouksessa 13.11.2020.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa:

1. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) merkitä tiedoksi osavuosikatsaus 1–8 2020

b) hyväksyy kuntayhtymän sidotun investointimäärärahan ylityksen 256 105 000 eurosta 284 704 000 euroon

c) hyväksyy HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023

d) valtuuttaa hallitus ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 talousarvion puitteissa enintään 169 557 000 euroa

e) päättää talousarviovuoden sitovat määrärahat seuraavasti:

- HSY:n toimintamenot 194 251 000 euroa
- HSY:n investointimenot (netto) 240 702 000 euroa

f) hyväksyy vesihuollon investointiohjelman 2021–2030

g) hyväksyy jätehuollon investointiohjelman 2021–2030

2. merkitsemään tiedoksi hallituksen liitteen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan vuonna 2019 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin.

3. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) myöntää ero tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä Hanna-Leena Laitiselle

b) myöntää ero hallituksen varajäsenen tehtävästä Antti Annalalle ja valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4. esittämään, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta ottamaan huomioon toiminnassaan Helsingin kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa esittämät seikat ja erityisesti PKS –jäsenkuntien toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamissaan lausunnoissa esittämät hankkeiden vuosittaiset raportointipyynnöt jäsenkunnille, 1,5 %:n vuosittaisen tuottavuustavoitteen sekä vesimaksujen reaalisen hinnankorotuksen välttäminen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSY:n yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. HSY:ssä pidetään kevätkokous, jossa käsitellään mm. tilinpäätös, ja syyskokous, jossa päätetään talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Syysyhtymäkokouksen kutsu, ääniluettelo ja esityslista liitteineen ovat liitteinä 1–7.

Osavuosikatsaus

Talousvettä pumpattiin tammi-elokuussa 64,3 miljoonaa m3, joka on 1,9 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tämän arvioidaan likimain johtuvan pääosin koronapandemiasta. Koko vuoden vedenpumppauksen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisena 96,4 milj. m3. Vesihuollossa siirryttiin maaliskuussa uuteen laskutusjärjestelmään, mikä muutti laskutusrytmin. Nyt toteumaan/arvioon perustuva laskutus tapahtuu kuukauden päätyttyä. Elokuun laskutus on huomioitu jaksotuksena tuloksessa. Koko vuoden laskutettavan volyymin ennustetaan olevan talousarvion suuruinen (75,3 milj. m3). Jätevesien käsittelyn ennustetaan toteutuvan 155,6 milj. m3 suuruisena, 10,4 % talousarviota suurempana (140,9 m3) runsaitten sateitten takia.

Vuoden 2020 strategista tavoitteista 21:n arvioidaan toteutuvan ja 11:n tavoitteen ei ennakoida toteutuvan.

Tammi–elokuussa toimintatuottoja kertyi 250,2 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja syntyy 379,3 miljoonaa euroa eli 4,7 miljoonaa talousarviota enemmän.

Vesihuollon toimintatuotot tammi-elokuussa olivat 3,2 miljoonaa talousarviota suuremmat. Toimintatuottojen ennuste vuodelle 2020 on 275,7 milj. euroa, 4,2 milj. euroa talousarviota suurempi. Erityisesti liittymismaksut ja muihin tuottoihin kirjautuvat saadut vahingonkorvaukset ovat budjetoitua korkeammalla tasolla.

Jätehuollon toimintatuottojen toteutuma oli 0,8 milj. yli talousarviovauhdin ollen 66,3 milj. euroa. Vuosiennusteessa toimintatuottojen arvioidaan päätyvän hiukan yli budjetoidun eli 99,5 miljoonaan euroon.

Kuntayhtymän raportointikauden toimintakulut olivat 114,9 milj. euroa alittaen talousarvion 10,4 miljoonalla. Alituksesta 4,4 milj. euroa on vesihuollon toimialalla ja 3,5 milj. jätehuollon puolella.

Vuosiennusteessa toimintakulut ovat 188,0 milj. euroa alittaen talousarvion 2,5 milj. eurolla. Vesihuollon toimintakulujen ennakoidaan päätyvän alle talousarvion, kun taas jätehuollon toimintakuluennuste on 0,7 milj. talousarviota korkeampi.

Nettorahoituskulut olivat tammi–elokuussa 42,7 milj. euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan 65,6 milj. tasolla eli yhden miljoonan euron verran alle talousarvion.

Raportointikauden poistot olivat 66,3 miljoonaa euroa eli 5,4 milj. euroa talousarviota pienemmät. Poistojen vuosiennuste on 122,3 milj. euroa, johon sisältyy vesihuollossa tehtävä 17 miljoonan kertapoisto verkosto-omaisuudesta, joka on saneerausten yhteydessä poistettu käytöstä HSY:n
toimintavuosien aikana. Poistoennuste ylittää talousarvion 14,8 milj. eurolla.

Raportointikauden ylijäämä oli 27,4 miljoonaa euroa. Vuosiennusteessa ylijäämä putoaa 6,3 milj. euroon suuresta vesihuollon kertapoistosta johtuen.

Tammi–elokuun investoinnit olivat yhteensä 152,1 miljoonaa euroa, josta 142,9 milj. oli vesihuollon ja 8,3 milj. jätehuollon investointeja. Kokonaisinvestointien ennakoidaan ylittävän talousarvion sidotun
määrärahan 28,6 miljoonalla eurolla. Vesihuollon investointien kokonaissumman ennustetaan ylittävän talousarvion 33,7 milj. eurolla. Kaupunkilähtöiset investoinnit ylittävät talousarvion 16,6 miljoonalla. Raide-Jokerin rakennustöiden nopea tahti lähes kolmessakymmenessä työkohteessa ja laajuudenmuutokset niissä ovat aiheuttaneet kustannusten nousua vuositasolla. Lisäksi eräät muut suuret ja vaativat hankkeet (mm. Telakkaranta) ovat laajentuneet ja eri syistä muuttuneet alkuperäisistä
arvioista. Vedenjakelun uudisinvestoinnit ylittävät budjetin noin 5 milj. eurolla johtuen pääosin Hiekkaharjun uuden vesitornin rakentamisen aikataulun viivästymisestä (kustannuksia siirtynyt vuodelta 2019 vuodelle 2020). Jätevedenpuhdistuksen investointien kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvioon verrattuna noin 13,5 miljoonaa euroa suurempina johtuen Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen aikataulun ja kustannusten muutoksista.

Jätehuollon investointien arvioidaan puolestaan alittavan talousarvion 5,2 milj. eurolla.

Toiminta- ja taloussuunnitelma

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymään strategiaan 2025. Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät:

o Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijäo Korkea toimintavarmuuso Sujuvat palveluto Vakaa taloussekä mahdollistajapäämäärät:o Hyvän työelämän kehittäjäo Aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjäo Tiedolla vaikuttajao Yhteistyön rakentaja

HSY:n verkostoon pumpatun vesimäärän arvioidaan hyvin hitaasti kasvavan suunnittelukaudella. Vuonna 2021 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 96,7 miljoonaa m3 ja laskutettavan vedenmyynnin 76,2
miljoonaa m3. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 142,3 miljoonaa m3 vuonna 2021, mikä tarkoittaa prosentin kasvua kuluvan
vuoden ennusteesta.

Vuonna 2021 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,5 miljoonaajäteastiatyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 382 000 tonnia.Määrät ovat samaa tasoa kuluvan vuoden ennusteen kanssa. Jätteen
energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitäyhteensä 228 000 tonnia. Käsittelypalveluissa vastaanotetaan jätteitäyhteensä noin 318 000 tonnia, josta biojätettä on 51 000 tonnia.

HSY:n toimintatulot vuonna 2021 ovat 388 miljoonaa eli 8,7 miljoonaa (2,3 %) enemmän vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä esitetyt asiakashintamuutokset.

Vesihuollon käyttö- ja perusmaksuihin on laskettu 2,7 % korotus, joka sisältää 0,9% peruspääoman korkovaikutuksena. Kaupunkien maksama korvaus yleisten alueiden hulevesistä on pienentänyt jäteveden
käyttömaksun korotustarvetta. Hintojen nostotarve perustuu menossa olevan suuren investointitarpeen ja siitä seuraavien pääomakulujen kasvun kattamiseen.

Jätehuollon toimintatulojen ennakoidaan kasvavan suunnitelmakaudella. Suurimpia syitä kasvulle ovat lisääntyvät erilliskeräykset, asukasmäärän kasvu ja taksojen tarkistaminen. Astiatyhjennysten hintoihin on laskettu esitetyt jätelajitteluun kannustavat hintamuutokset: Sekajäte +9,8%, hyötyjaeastiat -7,4 … -7,8%.

HSY:n toimintamenot vuonna 2021 ovat 194,3 miljoonaa euroa eli 3,8 miljoonaa (2%) enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa ja 7,3 miljoonaa (3,9 %) enemmän kuin vuoden 2020 ennusteessa.
Toimintamenojen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset, eräät kertaluontoiset menoerät kuten pilaantuneiden maa-ainesten puhdistus Finnoossa ja kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus +1,8%.

Toimintatulojen ja -menojen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2021on 196,1 miljoonaa euroa (50,5 % toimintatuloista), kun se vuonna 2020 ennustetaan olevan 194,6 miljoonaa (51,3 %).

Tilikauden tulos vuonna 2021 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 14,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarauksen aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 14,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2020 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2021–2030, joihin on tehty joitakin tarkennuksia lähinnä menossa olevien
rakennuskohteiden aikatauluista ja laajuuksista johtuen. Vuonna 2021 investoinnit ovat yhteensä 240,7 miljoonaa euroa, josta 212,4 miljoonaa on vesihuollon ja 25,5 miljoonaa jätehuollon investointeja.

Suuret kaupunkilähtöiset aluehankkeet jatkuvat koko TTS -kauden. Raide-Jokeri -allianssihankkeen vähitellen hiljentyessä vesihuollon näkökulmasta sen rinnalle todennäköisesti käynnistyvät myös Kruunusillat- ja Kalasatama -hankkeet; molemmissa on kehitysvaihe menossa. Kaupunkien kanssa rakennettavien vesihuollon yhteiskohteiden suunnittelu ja toteutus on edelleen vilkasta vuonna 2021.

Vesihuollon investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2021–2030 kokonaisinvestoinnit ovat 1 559 M€. Investointitaso nousee edelliseen investointiohjelmaan verrattuna esimerkiksi verkostojen saneerausten lisäämisen, Blominmäen
jätevedenpuhdistamon viivästymisen ja yksikköhintojen tarkistamisen vuoksi. Investointikustannuksia kasvattamalla HSY pystyy parantamaan talousveden tuotannon ja jakelun sekä jäteveden keräilyn ja käsittelyn toimintavarmuutta.

Jätehuollon investointiohjelma

Suunnitelmakauden 2021–2030 kokonaisinvestoinnit ovat 182,1 M€ (edellinen investointiohjelma 182,0 M€). Investointien kokonaistaso on pysynyt samalla tasolla kuin edellisessäkin investointiohjelmassa, mutta mm. tiukentuneet kierrätystavoitteet ovat edellyttäneet laitosmaisen esikäsittelyn investointien osittaista aikaistamista ja investointien painottumista osin edellistä investointiohjemaa enemmän ohjelmakauden alkuvuosille.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.05.2020 § 45

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 15.5.2020.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
 2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä, vesihuollon toimialan sitovien toimintakulujen määrärahan ylityksen ja vesihuollon toimialan sitovien investointimenojen määrärahan ylityksen,
 3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2019 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemistä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
 4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtiökokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,
 5. tarkastuslautakunnan  ehdotuksen vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019,
 7. hallituksen ehdotuksen merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomus,
 8. hallituksen ehdotuksen hyväksyä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus ja oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perussopimuksen HSY:n puolesta,
 9. hallituksen ehdotuksen peruspääomalle maksettavasta korosta,
 10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Amanda Pasaselle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Aino Tuominen sekä vapautuvalle varajäsenen paikalle Johanna Riitakorpi jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 11. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Markku Saarikankaalle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Nuutti Hyttinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Mikko Kiesiläisen ehdotuksesta esittää Aino Tuomista hallituksen jäseneksi Amanda Pasasen tilanne sekä Johanna Riitakorpea vapautuvalle varajäsenen paikalle.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta esittää Nuutti Hyttistä hallituksen jäseneksi Markku Saarikankaan tilalle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu, kokous 13.11.2020
2. Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, ääniluettelo
3. Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, esityslista
4. Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023
5. Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, osavuosikatsaus
6. Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, jätehuollon investointiohjelma 2021-2030
7. Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, vesihuollon investointiohjelma 2021-2030
8. Kokouskutsu, kokous 13.11.2020, liite, talousmalli 2021-2030

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.