Yhtymäkokoukset vuonna 2020, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

HEL 2020-003539
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 45 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 15.5.2020.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
 2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä, vesihuollon toimialan sitovien toimintakulujen määrärahan ylityksen ja vesihuollon toimialan sitovien investointimenojen määrärahan ylityksen,
 3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2019 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemistä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
 4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtiökokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,
 5. tarkastuslautakunnan  ehdotuksen vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019,
 7. hallituksen ehdotuksen merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomus,
 8. hallituksen ehdotuksen hyväksyä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus ja oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perussopimuksen HSY:n puolesta,
 9. hallituksen ehdotuksen peruspääomalle maksettavasta korosta,
 10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Amanda Pasaselle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Aino Tuominen sekä vapautuvalle varajäsenen paikalle Johanna Riitakorpi jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 11. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Markku Saarikankaalle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Nuutti Hyttinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Mikko Kiesiläisen ehdotuksesta esittää Aino Tuomista hallituksen jäseneksi Amanda Pasasen tilanne sekä Johanna Riitakorpea vapautuvalle varajäsenen paikalle.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta esittää Nuutti Hyttistä hallituksen jäseneksi Markku Saarikankaan tilalle.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 15.5.2020.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
 2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä, vesihuollon toimialan sitovien toimintakulujen määrärahan ylityksen ja vesihuollon toimialan sitovien investointimenojen määrärahan ylityksen,
 3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2019 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemistä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
 4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtiökokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,
 5. tarkastuslautakunnan  ehdotuksen vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
 6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019,
 7. hallituksen ehdotuksen merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomus,
 8. hallituksen ehdotuksen hyväksyä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus ja oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perussopimuksen HSY:n puolesta,
 9. hallituksen ehdotuksen peruspääomalle maksettavasta korosta,
 10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Amanda Pasaselle ja valita hänen tilalleen hallitukseen --------- jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 11. hallituksen ehdotuksen myöntää ero Markku Saarikankaalle ja valita hänen tilalleen hallitukseen -------- jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Sulje

HSY:n yhtymäkokous pidetään 15.5.2020. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, vuoden 2019 henkilöstökertomus, uuden hallituksen jäsenen valinta sekä sidonnaisuusilmoituksien käsitteleminen.

HSY:n yhtymäkokouksen esityslista liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, henkilöstökertomus ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus liitteinä.

Tarkastuslautakunta teki vuoden 2018 arviointikertomuksessa yhtymäkokoukselle ehdotuksen suosituksiksi HSY:n hallitukselle. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 24.5.2019 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

Yhtiökokoukselle tiedoksi merkittävät tarkastuslautakunnan suositukset ja selvitys suoritetuista toimenpiteistä ilmenevät liitteenä olevasta esityslistasta.

HSY:n toimintatuotot tilikaudelta 2019 olivat 379,8 milj. euroa, joista 272,6 milj. euroa oli vesihuollon ja 97,0 milj. euroa jätehuollon myyntituottoja. Toimintatuottoja kertyi 14,7 milj. euroa talousarviota enemmän, mikä johtui arviota suuremmasta volyymista. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,1 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 183,5 milj. euroa, joista henkilöstökulut 45,8 milj. euroa, palvelujen ostot 88,3 milj. euroa, materiaalihankinnat 29,0 milj. ja rahoituskulut 68,2 milj. euroa.

Investointien toteuma oli 253,5 milj. euroa (talousarvio 245,9 milj. euroa). Tästä vesihuollon investoinnit olivat 236, 4 milj.euroa. ja jätehuollon 15,5 milj. euroa.

Vuosikate oli 131,8 milj. euroa, joka ei riittänyt kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 135 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 27 milj. eurolla. Maksuvalmius on ollut hyvä.

Hallituksen jäsenet Amanda Pasanen ja Markku Saarikangas ovat pyytäneet eroa hallituksesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu 15.5.2020
2. Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, liite, esityslista
3. Kokouskutsu, kokous 15.5.2020, Liite, Ääniluettelo
4. Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Tilinpäätös
5. Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, tilintarkastuskertomus
6. Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Henkilöstökertomus
7. Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Arviointikertomus
8. Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, Liite, Selvitys
9. Kokouskutsu, kokous, 15.5.2020, liite, Perussopimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.