Hankinta, Healthy Boost -hankkeen AR-visualisointi

HEL 2020-003669
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Hankintapäätös Healthy Boost -hankkeen AR-ratkaisusta

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hankkia flyAR® Augmented Reality Studio Oy:lta AR-ratkaisun OmaStadi-ehdotuksen Puotila liikkuu ja kuntoilee visualisoinniksi liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti 19 220 eurolla. Hankintakustannukset maksetaan Healthy Boost -hankkeen määrärahoista (Keskitetty hanketoiminta, ta-kohta 15004, projektinumero 1098058003).

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä saadaan kaupunginkanslian Healthy Boost -hankkeen puitteissa toteutettava AR-ratkaisu (sisältäen kuvauksen AR-ratkaisuun perustuvasta tuotteesta ja siinä hyödynnettävästä teknologiasta) kaupungin osallistuvan budjetoinnin toteutusvaiheen yhteiskehittämisen ja jälkimarkkinoinnin tueksi. AR-ratkaisu kohdistuu kevään 2020 aikana toteutettavien OmaStadi-ehdotusten visualisointiin, erityisesti Puotila liikkuu ja kuntoilee -ehdotukseen.

AR-teknologiaa kokeillaan uudenlaisena viestinnän, visualisoinnin, yhteiskehittämisen ja vuorovaikutuksen välineenä osana osallistuvan budjetoinnin ehdotusten toimeenpanoa. Tavoitteena on herättää toteutuksen avulla kiinnostusta ja innostusta yhteissuunnitteluun tuomalla viestintään ja yhteissuunnitteluun mukaan perinteisten menetelmien rinnalle uusia toiminnallisia ja pelillisiä elementtejä. AR-teknologia auttaa myös puntaroimaan ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia ja sitouttaa yhteiseen päätöksentekoon. Lisäksi AR-visualisointia hyödynnetään osallistuvan budjetoinnin markkinoinnissa. Sen on tarkoitus herättää kiinnostus tutustua jo tehtyihin suunnitelmiin ja toteutukseen sekä motivoida kaupunkilaisia osallistumaan osallistuvaan budjetointiin tekemällä ehdotuksia ja äänestämällä. AR-teknologialla toteutetut visualisointi lisää myös luottamusta kaupunkiin ja siihen, että kaupunki toteuttaa kaupunkilaisten tekemät ehdotukset.

Tarjouspyyntö OmaStadi-prosessin toteutettavien ehdotusten visualisoinnista AR-ratkaisun keinoin lähetettiin 7.1.2020 viidelle yritykselle: Arilyn, flyAR® Augmented Reality Studio Oy, Stellarion, Teatime Research Oy ja Zoan. Määräaikaan mennessä 27.1.2020 klo 12 saapui neljä tarjousta. Tarjoukset arvioitiin tarjouspyynnössä esitettyjen kriteereiden puitteissa. Tarjousten vertailussa huomioitiin tarjouspyynnön a-osaan tarjottava ratkaisu ja sen tekniset osuudet sekä tarjousten sisältämät vastaukset tarjouspyynnössä mainittuihin laatukriteereihin. Lisäksi vertailua tehtäessä tarkasteltiin sitä, miten hyvin tarjouksessa on kuvattu tarjouspyynnön sivulla 3 mainitut Tarjouksessa kuvataan -kohdan asiat.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta. Hinnan painoarvo 30 % (30 pistettä) ja laadun painoarvo 70% (70 pistettä). Tarjoukset arvioitiin tarjouspyynnössä esitettyjen kriteereiden perusteella. Hintapisteiden laskennassa on käytetty kaavaa: halvin tarjous/tarjottu hinta x 30.

Tarjousten arvioinnin perusteella toteuttajaksi valittiin flyAR® Augmented Reality Studio Oy. Yhteenveto arvioinnista ja pisteytyksestä liitteenä (liite 1).

Päätös tullut nähtäväksi 02.04.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Minna Kaattari, projektisuunnittelija, puhelin: 09 310 36222

minna.kaattari@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tarjousvertailu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.