Yhtiökokoukset vuonna 2020, Työmaahuolto Oy Ab

HEL 2020-003754
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 85 §

Työmaahuolto Oy Ab ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Työmaahuolto Oy Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.10.2020 hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ylimääräinen yhtiökokous

Työmaahuolto Oy Ab:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 9.10.2020. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää antaa hallitukselle oikeuden ryhtyä hallituksen esittämiin toimiin Pakkalan ruokatehtaan pakkaus- ja jäähdytyskapasiteetin lisäämiseksi.

Pakkalan tuotantolaitoksessa on koronakriisin aikana jouduttu tuottamaan enemmän tuotteita kuin normaalisti. Tuotantomäärät ovat olleet pienempiä ja pirstaleisempia, mikä on aiheuttanut painetta jäähdytyskapasiteetttiin, koska olemassa oleva jäähdytyskapasiteetti vetää vähemmän ja hitaammin kuin tuotantolinjat ja aiheuttaa turhia seisokkeja tai eivät pysty pitämään sovittuja aikatauluja.

Laitos ei kykene takaamaan omavalvonnan toteutumista, mikä on riski ruokaturvallisuudelle. Ruoka ei jäähdy riittävän nopeasti. Koronakriisin johdosta kasvavia tuotantomääriä ovat mm. kotiaterioiden lisääntyminen, asunnottomien ruokailun hoito, toimituksia kilpailutettujen kohteiden toimipaikkoihin sekä ruokamuutoksia ruokalistoihin tai ruokakasseihin, joita on jaettu etäopetuksessa oleville.

Pakkalan tuotannon jäähdytyskapasiteetin puutteista ja valmisteilla olevasta esityksestä viedä asia yhtiökokouksen päätettäväksi on tiedotettu myös kaupungin koronakoordinaatioryhmää.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu, kokous 9.10.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.