Hankesuunnitelma, väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön, Pihlajiston ala-aste, Pihlalajalaakso

HEL 2020-003863
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 469 §

Pihlajiston ala-asteen väistötilahankkeen enimmäishinnan korottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti Pihlajiston ala-asteen väistötilojen hankkeen enimmäishinnan korottamisesta 892 980 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 5 792 980 euroa joulukuun 2019 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankesuunnitelma

Pihlajiston ala-asteella toteutetaan perusparannus ajalla 1/2021–8/2022. Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen 12.12.2017 päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.6.2018 § 181. Perusparannushanke edellyttää väistötiloja. Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 2.4.2020 § 40 hyväksyä Pihlajalaaksoon, Pihlajiston ala-asteen koulun läheisyydessä olevalle puistoalueelle sijoittuvan väliaikaisen tilaelementeistä koostuvan paviljonkirakennuksen 15.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 3 138 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 4  900 000 euroa joulukuun 2019 kustannustasossa.

Väistötila on rakennettu tontille viitepiirustuksen mukaisesti ja se on liitetty sähköverkkoon sekä vesi- ja viemärijohtoverkkoon.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

- Tontin pehmeä ja savinen maapohja ei kestänyt raskaita paalutus- yms. koneita ilman maapohjan kevennystoimenpiteitä. Pinta- ja alusmaata on jouduttu poistamaan noin kahden metrin paksuudelta koko tontin alueelta. Päälle jouduttiin ajamaan kantavaa maa-ainesta.

- Rakennuksen alueelle tehtiin maapohjan kevennysrakenteet vaahtolasieristeellä.

- Työmaaliikenteen takia jouduttiin keventämään maapohjarakenteita käytännössä koko tonttialueella, jotta tilaelementin rakennusosat saatiin toimitettua ja nostettua paikoilleen.

- Rakennus jouduttiin paaluttamaan perustuksia varten.

- Koko tontin maaperä on salaojitettu.

- Kaukolämpö- ja sähköliittymät jouduttiin tuomaan varsin kaukaa Salpausseläntieltä.

- Ympäröivän alueen valumisvesien ohjaamien syventämällä ja muotoilemalla tontin viereistä oja-aluetta.

- Turvallisuussyistä tontille jouduttiin rakentamaan huoltotie ja erottamaan se alueella olevasta kevyenliikenteenväylästä.

Lisääntyneet suunnittelukustannukset

- Väistötilan alkuperäistä suunniteltua sijaintia jouduttiin muuttamaan kesken suunnittelun Viikinmäen korttelitalon vierestä Salpausseläntielle.

- Liikenneliittymäsuunnittelu ja talotekniset suunnitelmat tehtiin kahteen kertaan.

- Hanke kilpailutettiin viitesuunnitelmilla. Suunnitelmien saattaminen lopulliseen muotoon vaati lisääntyneesti suunnitteluohjausta koko hankeryhmältä sekä käyttäjältä.

- Perusparannushanke viivästyi, mutta väistötilanhanke on suunniteltu Pihlajiston ala-asteen koulun peruskorjauksen alkuperäisen aikataulutuksen mukaan.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen uusi urakkavaiheen enimmäishinta on 5 792 980 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 2019 kustannustasossa. Enimmäishinnan nousu on 892 980 euroa arvonlisäverottomana.

Enimmäishinnan korotus kohdistuu investointikustannuksiin. Koko hankkeen investointimenojen osuus on 2 522 980 euroa ja käyttötalousmenot ovat 3 270 000 euroa (kokonaisvuokrahinta). Kustannusarvio on liitteenä 2.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen investointiosa 2 522 980 euroa rahoitetaan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman kohdentamattomista korjausmäärärahoista ja tilaelementtien vuokra 54 500 euroa kuukaudessa 60 kuukauden ajan talousarvion käyttötalousmäärärahoista kohdasta kaupunkiympäristön toimiala 3 10 02 Rakennukset.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.03.2021 § 29

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Pihlajiston ala-asteen väistötilojen hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 892 980 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 5 792 980 euroa joulukuun 2019 kustannustasossa.

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Jarmo Kivinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen@hel.fi

Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 7.1.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.