Omaisuudenhallintayksikön johtajan viran haettavaksi julistaminen ja johtajien virkojen kelpoisuusvaatimukset, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-004773
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 62 §

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen omaisuudenhallintayksikön johtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja viran haettavaksi julistaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että liikenneliikelaitoksen (HKL) omaisuudenhallintayksikön johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta ja riittävä kokemus yksikön toimialalta.

Johtokunta päätti kehottaa HKL:ää julistamaan omaisuudenhallintayksikön johtajan viran haettavaksi niin, että virka täytetään 1.9.2020 lukien johtokunnan edellä päättämien ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

Vielä johtokunta päätti todeta, että edellä tehty päätös viran haettavaksi julistamisesta on ehdollinen ja edellyttää, että kaupunginhallitus päättää perustaa HKL:n omaisuudenhallintayksikön johtajan viran.

Käsittely

Esteelliset: Artturi Lähdetie (hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Johtokunta päätti 16.4.2020 osana HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämistä, että HKL:n organisaatio jakaantuu 1.9.2020 alkaen nykyisen infra- ja kalustoyksikön tehtäväkentän osalta omaisuudenhallintayksikköön ja suuret kaupunkiraidehankkeet –yksikköön.

Lisäksi johtokunta päätti 16.4.2020 esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus perustaa uuden HKL:n omaisuudenhallintayksikön johtajan viran.

Jotta uusi virka voidaan täyttää 1.9.2020 lukien, on tarkoituksenmukaista, että viran kelpoisuusvaatimukset määritellään yhdenmukaisiksi muiden vastaavien virkojen kelpoisuusvaatimusten kanssa ja että omaisuudenhallintayksikön johtajan viran täyttämisprosessi voidaan käynnistää välittömästi kaupunginhallituksen päätettyä perustaa viran.

Toimivalta ja muut normit

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 mom. 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 2 § mukaan viraston ja laitoksen päälliköltä, osastotasoisen yksikön päälliköltä ja kaupunginsihteeriltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain 4 § mukaan uusi HKL:n omaisuudenhallintayksikön johtajan virka tulee laittaa julkisesti haettavaksi niin, että hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi