Hankintasopimusmuutos, Artic-raitiovaunujen kalustohankinnan optioiden muuttaminen, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-005323
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 77 §

NRV 2010-raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoptioita koskevien ehtojen muutossopimus (Lisäsopimus L9)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään Škoda Transtech Oy:n kanssa NRV 2010-raitiovaunujen hankintasopimusta (4300015668, 24.3.2011) koskevan lisäsopimuksen L9, jolla sovitaan toimitusoptioita koskevista muutoksista siten, että HKL:llä on mahdollisuus tilata 23 – 25 raitiovaunua Kruunusiltojen linjaston liikennöintiä varten sekä 1 – 2 raitiovaunua Raide-Jokerin liikennöintiä varten.

Lisäksi johtokunta päätti edellyttää, että HKL julkaisee erityisalojen hankintalain edellyttämän sopimusmuutosilmoituksen, kun HKL ja Škoda Transtech Oy ovat allekirjoittaneet lisäsopimuksen L9.

Lisäksi johtokunta päätti, että lisäsopimuksen L9 mukaisten toimitusoptioiden mahdollisesta käytöstä päätetään erikseen johtokunnassa, kun uusien raitiovaunujen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kruunusillat hankkeessa toteutettava raitiotieyhteys Laajasaloon on uusi raideliikenteen runkoyhteys Helsingin keskustan ja Laajasalon välillä. HKL on arvioinut, että uusi yhteys edellyttää yhteensä 23 - 25 raitiovaunun hankintaa. Lisäksi Raide-Jokerin liikennöintiä varten on tarpeellista tilata aikaisemmin tilattujen 29:n raitiovaunun lisäksi 1 – 2 raitiovaunua.

NRV 2010-raitiovaunujen hankintasopimuksen (jäljempänä ”Hankintasopimus”) mukaisten toimitusoptioehtojen muutoksella mahdollistetaan, että HKL voi hyödyntää Hankintasopimuksen käyttämättömät toimitusoptiot Kruunusiltojen ja Raide-Jokerin liikennöintiä varten.

Hankintasopimuksen aikaisempi käsittely HKL:n johtokunnassa

Johtokunta oikeutti 2.10.2012, 169 §, HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä 40 matalalattiaista raitiovaunua yhteensä 113.106.384,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja sisällyttämään tehtävään hankintasopimukseen tarjouspyynnön mukaiset optioehdot, joiden mahdollinen käyttäminen edellyttää erillisten päätösten tekemistä.

Johtokunta oikeutti 1.11.2016, 177 §, HKL:n käyttämään 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2 ja tilaamaan Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten 29 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia noin 35 metriä pitkiä raitiovaunuja niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaiskauppahinta on enintään 100,5 miljoonaa euroa. Hankinnan arvosta raitiovaunujen osuus on 95,2 miljoonaa euroa ja vaihto- ja varaosien sekä erityistyökalujen osuus on 5,3 miljoonaa euroa.

Johtokunta päätti 8.12.2016, 199 §, käyttää 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 1 ja oikeutti HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metriä pitkiä raitiovaunuja niin, että arvonlisäveroton kokonaishankintahinta, jossa on otettu huomioon varaosat, on yhteensä enintään 57,3 miljoonaa euroa.

Johtokunta päätti 14.6.2018, 104 §, käyttää 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 3 osittain ja oikeutti HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä 10 matalalattiaista nivelraitiovaunua vaunutyyppiä A (keskustaraitiovaunu), yhteensä enintään 24.743.990 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankintasopimuksessa määritellyt toimitusoptiot ja toimitusoptioiden tilanne

HKL ja Transtech Oy (nyk. Škoda Transtech Oy) allekirjoittivat 24.3.2011 Hankintasopimuksen neljänkymmenen (40) matalalattiaisen raitiovaunun toimittamisesta sekä toimitusoptioista. Hankintasopimuksessa toimitusoptiot on määritelty seuraavasti:

 • Toimitusoptio 1: kaksikymmentä (20) raitiovaunua, jotka ovat vaunutyyppiä A
 • Toimitusoptio 2: kolmekymmentä (30) raitiovaunua jotka ovat vaunutyyppiä A ja/tai kolmekymmentä (30) raitiovaunua jotka ovat vaunutyyppiä C
 • Toimitusoptio 3: neljäkymmentä (40) raitiovaunua, jotka ovat vaunutyyppiä A

HKL ja Transtech Oy ovat tehneet Hankintasopimuksen toimitusoptioiden perusteella seuraavat toimitusoptioita koskevat hankintasopimukset:

 • Toimitusoptiosopimus nro 1 (20:n A-tyypin raitiovaunun hankintasopimus)
 • Toimitusoptiosopimus nro 2 (29:n C-tyypin raitiovaunun hankintasopimus)
 • Toimitusoptiosopimus nro 3 (10:n A-tyypin raitiovaunun hankintasopimus)

Em. toimitusoptiosopimusten myötä Hankintasopimuksen toimitusoptioiden tilanne on seuraava:

 • Toimitusoptio 1, HKL on käyttänyt toimitusoption 1 kokonaisuudessaan
 • Toimitusoptio 2, HKL:llä on käyttämättä toimitusoptiosta 2 yksi (1) C-tyypin raitiovaunu
 • Toimitusoptio 3, HKL:llä on käyttämättä toimitusoptiosta 3 kolmekymmentä (30) A-tyypin raitiovaunua

Toimitusoptioita koskevat muutokset

Lisäsopimuksella L9 sovitaan Hankintasopimuksen toimitusoptioiden muutoksista siten, että toimitusoptiosta 2 käyttämättä oleva 1 C-tyypin raitiovaunu ja toimitusoptiosta 3 käyttämättä olevat 30 A-tyypin raitiovaunua muutetaan toimitusoptioksi 4 ja 5, jotka ovat seuraavat:

 • Toimitusoptio 4: yksi (1) - kaksi (2) raitiovaunua, jotka ovat vaunutyyppiä C+
 • Toimitusoptio 5: kaksikymmentäkolme (23) - kaksikymmentäviisi (25) raitiovaunua, jotka ovat vaunutyyppiä C+

Vaunutyypillä C+ tarkoitetaan vaunutyyppiä, joka vastaa teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksilta toimitusoptiosopimuksen nro 2 perusteella Raide-Jokerin liikennöintiä varten tilattuja raitiovaunuja.

Lisäsopimuksella L9 sovitaan myös, että toimitusoptioihin 4 ja 5 sisältyvien raitiovaunujen hinnat ovat samat kuin toimitusoptiosopimuksen nro 2 perusteella Raide-Jokerin liikennöintiä varten tilattujen raitiovaunujen hinnat.

Sopimusmuutosilmoitus

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/206, jäljempänä ”Erityisalojen hankintalaki”) 124 §:n 1 momentin mukaan hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman erityisalojen hankintalain mukaista uutta hankintamenettelyä.

Erityisalojen hankintalain 124 §:n 1 momentissa on lueteltu tyhjentävästi olennaiset sopimusmuutokset ja kohdan 2 mukaisesti olennaisena pidetään ainakin muutosta, jos hankintasopimuksesta tai puitejärjestelystä tulee muutoksen jälkeen taloudellisesti edullisempi sopimuskumppanille sellaisella tavalla, jota alkuperäisessä hankintasopimuksessa tai puitejärjestelyssä ei ollut määritetty.

Erityisalojen hankintalain 124 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen hankintasopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Edellä tarkoitetun muutoksen arvo ei kuitenkaan erityisalojen hankintalain 124 §:n 3 momentin mukaan saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta

Hankintasopimuksen mukaisten käyttämättömien toimitusoptioiden arvo on 69.119.826,00 euroa (alv 0 %). Nyt tehtävän sopimusmuutoksen johdosta vielä käyttämättömien toimitusoptioiden arvoksi tulee yhteensä 81.943.488,00 euroa (alv 0 %). Hankintasopimuksen mukaisten käyttämättömien toimitusoptioiden arvo muuttuu siten yhteensä 12.823.662,00 euroa (alv 0 %). Alkuperäisen Hankintasopimuksen (sis. toimitusoptiot) kokonaisarvoon muutoksen vaikutus on n. 4 %.

HKL julkaisee Erityisalojen hankintalain edellyttämän sopimusmuutosilmoituksen, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet Lisäsopimuksen L9.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Teemu Niippa, kalustopäällikkö, puhelin: 09 310 35916

teemu.niippa@hel.fi