Vuokrausperusteet, Mustikkamaa, Mustikkamaankuja 1, Taikakaulin Oy

HEL 2020-005405
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 407 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi Mustikkamaalle ravintolatoimintaa varten (Mustikkamaa, Mustikkamaankuja 1)

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamista karttaliitteen 1 mukaiselle, noin 2 900 m² suuruiselle alueelle Helsingin kaupungin 19. kaupunginosan (Mustikkamaa-Korkeasaari) korttelin 19001 tontista 1 ja kiinteistöstä 91-432-5-2 seuraavin ehdoin:

- alueen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 20 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa ravintolan alakerran (279,5 k-m²) osalta ja 10 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa ravintolan yläkerran (279,5 k-m²) sekä terassin (247 k-m²) osalta.

- vuokra-aika on 31.12.2079 saakka

- muutoin noudatetaan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen (liite 2) ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

- oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Mustikkamaalla sijaitsevalle vuokra-alueelle esitetään vuokrausperusteiden määräämistä ravintolatoimintaa varten. Alue on vuokrattu sillä sijaitsevan suojellun rakennuksen omistajalle, Taikakaulin Oy:lle.

Sulje

Vuokrauksen tiedot

Alue on ollut vuokrattuna Taikakaulin Oy:lle ravintolatoimintaa varten (y-tunnus1988063-4) ensin 1.1.1990 – 31.12.2019 ja vuokrausta on jatkettu päivitetyin ehdoin ajalle 1.1.2020 – 31.12.2049 (yritystontit –tiimin päällikkö 20.12.2019, 137 §).

Voimassa olevassa maanvuokrasopimuksessa on todettu, että vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2079 saakka, jos kaupunginvaltuusto vahvistaa myöhemmin vuokra-alueelle vuokrausperiaatteet 31.12.2079 saakka. Riittävän pitkä vuokra-aika on tarpeen vuokra-alueella sijaitsevan suojellun rakennuksen huomattavia kustannuksia aiheuttavan kunnostuksen takia.

Asemakaava ja alueella sijaitseva rakennus

Vuokra-alue sijaitsee pääasiassa tontilla 19001/1, joka on 3.3.1997 voimaan tulleen asemakaavan nro 10230 mukaan huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialue (YV). Alueelle saa rakentaa kahviloita, ravintoloita ja tanssilavoja tai -paviljonkeja.

Vuokra-alueen pinta-ala on noin 2 900 m². Vuokra-alueella sijaitsee suojeltu rakennus (sr-1), jossa on toteutettua rakennusoikeutta yhteensä 806 k-m².

Vuokra-aika ja vuokran määrä

Vuokra-ajan esitetään olevan noin 60 vuotta, vuoden 2079 loppuun saakka.

Alueelle esitettävien vuokrausperiaatteiden mukaan vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 20 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa ravintolan alakerran (279,5 k-m²) osalta ja 10 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa ravintolan yläkerran (279,5 k-m²) sekä terassin (247 k-m²) osalta. Hintatasossa 11/2019 (ind. 1973) em. kerrosneliömetrihinnat ovat alakerran osalta noin 395 euroa/k-m² ja yläkerran sekä terassin osalta noin 197 euroa/ k-m². Alueen vuosivuokra tällä hetkellä on noin 10 713 euroa.

Esitetyt hinnat perustuvat tontit -yksikön käytettävissä olevaan ulkopuoliseen arviolausuntoon.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi