Valtuustoaloite, Helsingin kaupungin ulkopuoliset asiantuntijapalveluostot

HEL 2020-005564
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 573 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki laatii kaupunginhallitukselle selvityksen, josta ilmenevät muun muassa seuraavat asiat:

  1. Asiantuntijapalveluostojen tilirakenteen selventäminen siten, että tilirakenteesta selkeästi käy ilmi, minkälaisesta ostosta on kyse, miksi on päädytty ulkopuoliseen ostoon ja onko ostoa kilpailutettu?
  2. Mikä on syynä asiantuntijapalveluiden loppusumman merkittävään lisääntymiseen vuodesta 2012-2013?
  3. Miksi asiantuntijapalveluita ei ole tehty kaupungin omana työnä?
  4. Mikä taho kaupungissa koordinoi asiantuntijapalveluiden ostoja kaupungin kokonaisorganisaation näkökulmasta?
  5. Mihin toimiin kaupunginkansliassa ryhdytään, jotta asiantuntijapalveluiden ostojen tarkoituksenmukaisuus voidaan taata?
  6. Miltä ulkopuolisilta yhtiöiltä Helsingin kaupunki on pääosin tehnyt asiantuntijapalveluostoja?

Kaupunginhallitus toteaa kaupungin käyttämän tilirakenteen osalta, että kaupungin tilirakenne on julkishallinnon JHS 192 -suosituksen ja kuntien kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukainen. Kuntien automaattista talouden raportoinnin sisältöä ja aikatauluja velvoittaa ja ohjaa lainsäädäntökokonaisuus, jota täydentää valtiovarainministeriön laatima ja ylläpitämä Aura-käsikirja.

Lainsäädäntökokonaisuuden lakiosuus annettiin eduskunnalle hallituksen esityksenä kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019). Laintasoista sääntelyä täydennetään valtioneuvoston asetuksella, jonka asetuksenantovaltuudesta säädetään kuntalain 112 §:ssä. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista tiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista. Tietosisällön osalta määritellään taloustietojen raportointia ohjaavat kuntien ja kuntayhtymien tililuettelot, palveluluokitukset ja sektoriluokitukset. Tietosisällön muodostamista ohjaavat lisäksi muun muassa kustannuslaskennan ohjeistus sekä kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston voimassa olevat yleisohjeet ja lausunnot.

1.1.2021 tulee voimaan uusi tiliryhmittely, jossa palveluiden ostoja, muun muassa asiantuntijapalveluiden ostoja, eritellään nykyistä ryhmittelyä tarkemmin. Tilirakenne ei kuitenkaan mahdollista raportointia siitä, miksi on päädytty ulkopuoliseen ostoon ja onko ostoa kilpailutettu.

Kaupunki on tehnyt vuosina 2017-2019 ulkopuolisia asiantuntijapalveluiden ostoja noin 154 miljoonalla eurolla (alv 0 %). Valtuustoaloitteessa mainittu 470 miljoonaa euroa on koko tiliryhmän "toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut” summa vuoden 2017-2019 ostoista. Vuosina 2017-2019 kaupungilla on ollut useita kehityshankkeita, kuten digitalisaatio-ohjelma, joiden toteuttamisen tueksi on hankittu ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

Asiantuntijapalveluita hankitaan sellaisissa tilanteissa, joissa kaupungilla itsellään ei ole riittävää osaamista tai riittäviä resursseja eikä ole tarkoituksenmukaista rakentaa kyseistä osaamista kaupungille, esimerkiksi rekrytoimalla tietyn alueen asiantuntijoita kaupungin omaan palvelukseen.

Helsingin kaupungilla hankintayksikköinä toimivat hallintosäännön 20 luvun 7 §:n mukaisesti kaupunginkanslia, tarkastusvirasto, toimialat, liikelaitokset sekä pelastuslaitos. Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen ohjaamisesta ja kehittämisestä. Kaupunginkanslia on kilpailuttanut asiantuntijapalveluiden yhteishankintasopimuksia ja lisäksi hankintayksiköillä on omia erillishankintoina toteutettuja asiantuntijapalveluita koskevia hankintasopimuksia. Asiantuntijapalveluiden ostoja koordinoidaan osana kaupungin hankintatoimen ohjausta. Näitä palveluita tai niiden ostoja ei seurata erikseen kaupunkitasoisesti.

Helsingin kaupungin hankintoja koskevat määräykset sisältyvät hallintosääntöön ja talousarvion noudattamisohjeeseen. Lisäksi hankinnoissa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki 1397/2016) ja lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (erityisalojen hankintalaki 1398/2016). Näiden erityislakien ohella ovat tavanomaisesti huomioon otettavia myös kuntalaki (410/2015), hallintolaki (434/2003), laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006; tilaajavastuulaki) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999; julkisuuslaki). Kaupungin hankintakäsikirjassa annetaan käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita hankintojen toteuttamiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla ja lainsäädäntöä noudattaen. Lisäksi kaupungilla on erilliset ohjeet puitejärjestelyihin perustuvien hankintojen ja tilausten sekä pienhankintojen toteuttamista varten. Asiantuntijapalveluiden ostojen tarkoituksenmukaisuudesta vastaa hankinnasta päättävä taho.

Liitteessä 2 on esitetty tiliryhmässä "toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut" vuosina 2017-2019 tehdyt ostot sadan euromääräisesti suurimman yhtiön osalta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa.

Esitys on valmisteltu talous- ja suunnitteluosastolla.

Sulje

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 521

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31501

noora.fils@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 31501

noora.fils@hel.fi