Valtuustoaloite, patsas Huuhkajille

HEL 2020-005565
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 581 §

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite patsaan pystyttämisestä Huuhkajille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja viisi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimiin patsaan pystyttämiseksi Suomen jalkapallomaajoukkue Huuhkajille ja selvittää hankkeen yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuudet.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä on pitkäaikaisena periaatteena, että kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä eikä niihin rinnastettavia yhdistysten tai yritysten muistomerkkejä. Kaupunki ei myöskään ole muistomerkkien kohdalla aloitteellinen taho. Helsingissä olisi lukematon määrä muistomerkillä juhlistettavia henkilöitä ja ryhmiä, ja olisi mahdoton tehdä tasapuolista ja oikeudenmukaista valintaa siitä, kuka ansaitsee julkisin varoin kustannettavan muistomerkin ja kuka ei.

Muistomerkit tulevat kaupunkiin pääsääntöisesti lahjoituksina. Erilaiset kansalaisyhdistykset ja yritykset ovat vastanneet muistomerkkiprojekteihin liittyvästä taustatyöstä sekä rahoituksen ja yhteistyökumppanien hankkimisesta. Kaupunki vastaanottaa julkisen taiteen lahjoituksia
harkiten, sillä julkiseen tilaan sijoitettavat patsaat vaikuttavat kaupunkikuvaan pitkään. Jos Huuhkajien patsashanke etenisi niin, että sille järjestyisi kaupungin ulkopuolinen koordinointi ja rahoitus, kaupungin taidemuseo varmistaisi patsaan taiteellisen laadun ja kaupungin kokoelmiin liittämisen muut edellytykset.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 140

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että niin positiivinen ehdotus kuin Huuhkajien muistomerkki onkin, on Helsingissä pitkäaikaisena periaatteena, että kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä eikä niihin rinnastettavia yhdistysten tai yritysten muistomerkkejä. Helsingin kaupunki ei myöskään ole muistomerkkien kohdalla aloitteellinen taho.

Periaate on käytännön sanelema: Helsingin kaltaisessa suuressa, monimuotoisessa ja historialtaan rikkaassa kaupungissa olisi lukematon määrä muistomerkillä juhlistettavia henkilöitä ja ryhmiä. Olisi mahdoton tehdä tasapuolista ja oikeudenmukaista valintaa siitä, kuka ansaitsisi julkisin varoin kustannettavan muistomerkin ja kuka ei.

HAM Helsingin taidemuseo kommentoi aloitetta kaupungin taidekokoelmaa ja julkista taidetta kartuttavana ja ylläpitävänä tahona. Helsingin kaupungin taidekokoelmaan on aikojen kuluessa liitetty useita kaupungille lahjoitettuja, taideteokseksi määriteltyjä muistomerkkejä. Helsingin kaupunginmuseo puolestaan vastaa muistolaattojen kaltaisista muistomerkeistä, joita ei lueta taideteoksiksi.

Henkilömuistomerkit ovat pääsääntöisesti tulleet kaupunkiin lahjoituksina. Erilaiset kansalaisyhdistykset, yritykset, ja presidenttimuistomerkkien tapauksessa valtioneuvoston kanslia, ovat vastanneet muistomerkki- ja lahjoitusprojekteihin liittyvästä mittavasta ja pitkäkestoisesta taustatyöstä ja rahoituksen sekä yhteistyökumppanien hankkimisesta.

Kaupunki voi siis vastaanottaa ulkopuolisten kustantamia muistomerkkejä, jos tietyt reunaehdot täyttyvät. Mikäli Huuhkajien muistomerkkihanke etenisi siten, että sille löytyisi kaupungin ulkopuolinen rahoitus, koordinointi ja pitkäkestoiseen projektiin sitoutuva lahjoittaja, tulisi asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olla yhteydessä Kaupunkiympäristön toimialaan sijoituspaikan ja HAM Helsingin taidemuseoon taiteellisen laadun ja kokoelmiin liittämiseen liittyvien ehtojen varmistamiseksi. Kaupunki vastaanottaa julkisen taiteen lahjoituksia harkiten, sillä julkiseen tilaan sijoitettavat patsaat ja muistomerkit vaikuttavat kaupunkikuvaan vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Korkea taiteellinen laatu on taidemuseon kokoelmiin liittämisen keskeinen ehto. Myös teosten huolto ja konservointi sitovat kaupungin voimavaroja koko teoksen elinkaaren ajan.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot

Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi