Rakennuskiellon pidentäminen, kortteli 17113 (12657), Pasila

HEL 2020-005986
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 364 §

Pasilan korttelin 17113 asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa nro 12360 määrätyn rakennuskiellon pidentäminen (nro 12657)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti pidentää 17. kaupunginosan (Pasila) korttelin 17113 asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa nro 12360 määrättyä rakennuskieltoa 29.6.2023 asti. Rakennuskieltoalue ilmenee liitteenä olevasta piirustuksesta nro 12657.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätöksestä tulee kuuluttaa.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

30.6.2017 voimaan tulleessa Ratapihakortteleiden asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa nro 12360 C-2-korttelialuetta koskee kaavamääräys, jonka mukaan korttelissa 17113 on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 58.4 §:n mukainen rakennuskielto. MRL 58.4 §:ssä säädetään, että asemakaavassa voidaan enintään kolmen vuoden ajaksi kieltää uuden rakennuksen rakentaminen, jos se kaavan toteuttamisen ajoittamiseksi on tarpeen.

Kortteli on voimassa olevassa asemakaavassa keskustatoimintojen korttelialuetta liike-, toimisto- ja palvelurakentamista varten. Kortteliin ei saa sijoittaa asumista (C-2). Kaavaselostuksen mukaan kortteli asetettiin asemakaavassa rakennuskieltoon, koska sitä ei voi rakentaa eikä ottaa käyttöön ennen kuin korttelia ympäröivien katualueiden, Veturitie, Radioportti ja Televisiokatu, katu- ja kunnallistekniikkahankkeet ovat siinä vaiheessa, että korttelin rakentaminen ei häiritse edellä mainittujen katujen ja kunnallistekniikkahankkeiden toteuttamista.

Veturitien pohjoisosan katu- ja siltaurakan (välillä Radioportti–Hakamäentie), Televisiokadun ja Radioportin sekä Radioportin alittavan Tulistimenkujan rakentamistyöt käynnistyvät aikaisintaan loppuvuonna 2020. Urakka jatkunee kesään 2023 saakka ja sillä on työnaikaisia vaikutuksia myös Televisiokadun liikennejärjestelyihin. Tämän johdosta korttelia 17113 on mahdollista päästä rakentamaan näillä näkymin aikaisintaan kesällä 2023.

Alue on valtion omistuksessa.

Rakennuskiellon pidentäminen

MRL 58.4 §:n mukaan kunta saa erityisestä syystä pidentää kiellon voimassaoloa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Kielto on 29.6.2020 ollut voimassa kolme vuotta kaavan voimaantulosta. Kaupungin katu- ja infrastruktuurihankkeiden rakennustöiden turvaamiseksi tulisi rakennuskieltoa pidentää kolmella vuodella.

Kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on laatinut rakennuskieltoalueesta 9.6.2020 päivätyn piirustuksen nro 12657.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 4 momentti, 202 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 1 momentti kohta 6

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Outi Ruski, arkkitehti, puhelin: 09 310 15207

outi.ruski@hel.fi