Vuokraus, toimitila, Hämeentie 135, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-006026
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 81 §

Arabianrannan kirjaston laajennuksen tarveselvitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Arabianrannan kirjaston laajennuksen tarveselvityksen.

Käsittely

Kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttisen ollessa estyneenä asian esittelijänä toimi vs. kirjastopalvelujen johtaja Saara Ihamäki.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Arabianrannan kirjasto suunniteltiin osaksi Aralis-kirjastokeskusta, joka oli laaja-alainen kulttuurin, taidealojen ja uuden median tietokeskus Arabianrannassa. Kaupunginkirjaston lisäksi hankkeen muina osapuolina alussa olivat Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Helsingin ammattikorkeakoulu ja Pop & Jazz Konservatorio. Aralis-kirjastokeskuksen sopimuksen mukaisesti kaupunginkirjaston vuokravastuulle kuului 552 m² osuus yhteensä noin 2 400 m² kirjastokeskuksesta. Aralis-kirjastokeskuksen toiminta lakkasi käytännössä 2016, mutta kaupunginkirjaston Arabianrannan toimipiste on jatkanut toimintaansa.

Arabianrannan kirjasto toimii osoitteessa Hämeentie 135 A Varman omistamissa tiloissa. Omistaja on käynnistämässä kiinteistössä muutostöitä ravintolatoiminnan laajentaminen osalta, mikä vaikuttaa suoraan kaupunginkirjaston tiloihin.

Kirjaston laajeneminen kattamaan koko valopihan on toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti järkevämpi ratkaisu sekä turvaa kirjastopalveluiden riittävyyden kasvavalla ja kehittyvällä alueella tulevaisuudessa.

Toiminta nykyisin

Kirjastolla on käytössä kirjastosali/asiakastila sekä 3 kpl työhuoneita ja taukotila. Kirjaston asiakastila sijaitsee katetulla entisellä sisäpihalla. Katettu sisäpiha on huomattavan korkea, yhtenäinen tila, joka on jaettu noin 2 metriä korkealla pleksilevyllä ja jaetun tilan toista puoliskoa hallinnoi nyt lounasravintola Arabianranta.

Tilassa ei voida rajoittaa äänen kulkeutumista tai kaikumista. Opiskelijaruokalan tuominen samaan tilaan kirjaston asiakas- ja työskentelytilojen kanssa tekisi tilasta hälyisän ja rauhattoman ja häiritsisi kirjastopalveluja.

Arabianrannan kirjastossa oli 147 562 käyntikertaa vuonna 2019.

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Arabianrannan kirjasto palvelee Toukolan, Vanhankaupungin ja Kumpulan asukkaita, alueella opiskelevia ja työskenteleviä sekä kaikkia Helmet-kirjastojen asiakkaita.

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan vuosina 2019–2034 Vanhankaupungin peruspiirin väestö kasvaa perusvaihtoehdossa hieman yli 3 500 asukkaalla. Alueella alle 7-vuotiaiden määrän ennustetaan hieman pienentyvän ja 7–15-vuotiaiden määrän hieman kasvavan.

Kirjaston lapsille tarkoitettu tila on kuitenkin jo nyt ahdas ja rajoittaa lapsille suunnattua toimintaa. Muutosten myötä lapsille tarkoitettu tila kaksinkertaistuu, mikä mahdollistaa mm. satunurkkauksen ja nuorille erotetun oman tilan järjestämisen.

Arabianrannassa on suuri kysyntä työskentely- ja neuvottelutiloista, joita mm. opiskelijat, yksityisyrittäjät ja asukasjärjestöt voisivat käyttää. Laajennuksen myötä tämä asiakkaille tarkoitetut työskentely- ja kokoontumistilat moninkertaistuvat ja ne järjestetään uudelleen. Osa tiloista tulee varattaviksi.

Lisäksi uuteen tilaan järjestetään asiakastapahtumatila, joka toimii tapahtumien ohella kahvilamaisena oleskelutilana.

Ravintolalta vapautuvat tilat suunnitellaan kevytrakenteiseksi ja muunneltavaksi ja toteutetaan mahdollisuuksien puitteissa kierrätyskalusteilla ja ympäristönäkökulma huomioiden. Tavoitteena on luoda malliesimerkki ympäristötietoisesta kirjastotilasta/sisustuksesta.

Asiakaspalvelualue järjestetään uudelleen kääntämällä vanha asiakaspalvelutiski, rakentamalla sen taakse kevyet työskentelytilat henkilökunnalle ja kunnostamalla ylimääräinen asiakaspalvelutiski lehtienlukupöydäksi asiakkaille. Kaikki henkilökunnan opastusta vaativat palvelut kerätään asiakaspalvelualueelle. Asiakaspalvelualueen muutostyö suoritetaan ympäristötietoisesti kunnostamalla ja muokkaamalla olemassa olevia kalusteita.

Muutosten suunnittelussa huomioidaan myös tilojen omatoiminen käyttö.

Arabianrannan kirjaston kohdalla muutostyöt sisältävät kirjastosalin parkettilattian kunnostuksen, taukotilan, varaston sekä ristikytkentäkaapin toteutuksen, kirjastosalin ja ravintolatilan välisen kevyen väliseinän ja siihen liittyvien rakenteiden purun ja siistiminen sekä kolme liikuteltavaa neuvottelu-/työtilaa kirjastosaliin.

Väistötilat

Arabiarannan kirjaston laajennuksen yhteydessä ei ole tarvetta väistötiloille. Tavoitteena on, että muutostyöt valmistuvat kesällä 2020.

Laajennuksen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan n. 883 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 20,10 euroa/m²/kk eli noin 212 980 euroa/vuosi. Vuokrakustannukset nousevat vuositasolla 52 052 eurolla.

Varsinaisen vuokran lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa kaupunkiympäristön toimialalle yleiskustannuskorvausta 0,50 euroa/m²/kk eli 5 298 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 15 000 euroa, mikä on poikkeuksellisen vähän ja johtuu siitä, että nykyiset kalusteet ovat hyvässä kunnossa ja laajennusosan osalta hyödynnetään kierrätettyä ja kunnostettua kalustetta. Luku ei sisällä tietohallinnon käynnistämiskustannuksia, jotka eivät ole korkeita, sillä nykyiset työasemat, automaatit, henkilökunnan koneet ovat käytössä jatkossakin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää tarveselvityksistä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kirjastopalvelujen johtaja
Saara Ihamäki

Lisätietojen antaja

Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85503

saara.ihamaki@hel.fi

Harri Sahavirta, kirjastonjohtaja, puhelin: 09 310 85655

harri.sahavirta@hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Arabianrannan kirjaston laajennuksen tarvekuvaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.