Helsingin kaupungin tilintarkastus vuonna 2020

HEL 2020-006124
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 80 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2020

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 1/2020 tilikauden 2020 tilintarkastuksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 12.5.2020 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustajan esittelemän kaupungin tilikauden 2020 tilintarkastusta koskevan työohjelman.

KPMG Oy Ab:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustaja vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala raportoi kokouksessa tilikauden 2020 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaa lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Sulje

Tarkastuslautakunta 29.09.2020 § 64

12.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.