Kaupunginvaltuuston istuntosalin lehterin sulkeminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006166
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 274 §

Kaupunginvaltuuston istuntosalin yleisölehterin sulkeminen 31.7.2020 saakka

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston istuntosalin yleisölehteri suljetaan ja että kaupunginvaltuuston julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti Helsinki-kanavalla. Päätös on voimassa 31.7.2020 saakka.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Epidemiatilanteen vuoksi on perusteltua, että fyysisen kokoontumisen minimoimiseksi julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti. Kaupunginvaltuuston julkiset kokoukset ovat katsottavissa yleisessä tietoverkossa Helsinki-kanavalla osoitteessa helsinkikanava.fi. Kokoukset lähetetään suorina lähetyksinä ja tallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen. Helsinki-kanava on ollut jo ennen epidemiatilannetta pääasiallinen kanava kokousten seuraamiseen.

Hallituksen esitykseen HE 47/2020 vp sisältyi lakiehdotus kuntalain (410/2015) väliaikaisesta muuttamisesta ja lakimuutos tuli voimaan 1.5.2020. Kuntalakiin lisättiin väliaikaisesti uusi 90 a §, jonka 1 momentin 4 kohdassa säädetään, että toimielimen julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti kunnanhallituksen päätöksessään osoittamalla tavalla. Päätös on voimassa 31.7.2020 saakka.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi