Hankinta, arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävät

HEL 2020-006205
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 86 §

Arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien tilaaminen puitejärjestelynä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien tilaamisesta hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden seuraavien toimittajien kanssa:

 • Arkkitehdit Soini & Horto Oy
 • Arkkitehtitoimisto ALA Oy
 • Arkkitehtitoimisto K2S Oy
 • Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy
 • AW2-arkkitehdit Oy
 • Innovarch Oy
 • LINJA ARKKITEHDIT OY
 • Sisustusarkkitehdit Gullstén Inkinen Oy

niin, että

 • puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.6.2020 – 31.5.2022,
 • tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella,
 • kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiokausilta ovat yhteensä enintään 3.000.000,00 euroa (alv 0 %),
 • toimeksiantojen tekemisessä noudatetaan HKL:n käytäntöjä esittelijän perusteluissa kuvatulla tavalla.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokausien käyttöönotosta.

Käsittely

Johtokunta pyysi vielä tarkastamaan, että laadullisen vertailun taulukon pisteytys on oikein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL järjesti puitejärjestelyä koskevan tarjouskilpailun (6H20, 16.3.2020) arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävistä.

Hankinta toteutettiin erityisalojen hankintalakiin (1398/2016) perustuvana EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankintamenettelyksi valittiin avoin menettely. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin julkisesti 16.3.2020 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 16.3.2020 2020/S 055-131232. Tarjousten määräaika oli 16.4.2020 klo 9:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %.

Tarjouksen jätti yhteensä kolmekymmentä (30) tarjoajaa:

 • AFRY Finland Oy
 • Arkkitehtitoimisto Lahdelma ja Mahlamäki
 • Arkkitehdit Soini & Horto Oy
 • Arkkitehtitoimisto ALA Oy
 • Arkkitehtitoimisto CJN Oy
 • Arkkitehtitoimisto Erat Oy
 • Arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen Oy
 • Arkkitehtitoimisto K2S Oy
 • Arkkitehtitoimisto Marjut Kauppinen Oy
 • Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy
 • AW2-arkkitehdit Oy
 • Cederqvist ja Jäntti Arkkitehdit Oy
 • FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
 • HMT Arkkitehdit Oy  
 • Innovarch Oy
 • Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
 • Kauto Nikulainen arkkitehdit Oy
 • KVA Arkkitehdit Oy
 • LIIKE Oy Arkkitehtistudio
 • LINJA ARKKITEHDIT OY
 • Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
 • Lundén Architecture Oy
 • Optiplan Oy
 • RE-suunnittelu Oy
 • Saatsi Arkkitehdit Oy
 • Sisustusarkkitehdit Gullstén Inkinen Oy
 • Sitowise Oy
 • UKI Arkkitehdit
 • VERSTAS Arkkitehdit Oy
 • WSP Finland Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
 3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua suunnittelutehtävien suorittamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.

Kaksi tarjoajaa suljettiin pois tarjouskilpailusta. HMT Arkkitehdit Oy:n tarjous saapui hankintayksikölle tarjousajan umpeutumisen jälkeen. Saati Arkkitehdit Oy ei täyttänyt tarjoajille asetettua soveltuvuusvaatimusta referenssien osalta.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistamisen jälkeen suoritettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 28 tarjoajan osalta. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnön mukaisille tarjouksille suoritettiin tarjousten vertailu.

Vertailuperusteina käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 50 %

 • Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle vertailuhinta HKL:n keskimääräisen vuositöiden määrien mukaisesti. Vertailuhinta on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.
 • Edullisimman vertailuhinnan saanut toimittaja sai parhaat hintapisteet (50 pistettä). Muut tarjoajat saivat (halvin hinta / tarjottu hinta) x 50 pistettä.

2. Laatu 50 %

 • Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää osuutta.
 • Laatutekijät olivat (suluissa maksimipistemäärät laatutekijöiden osalta):
  • Vastuullisen arkkitehti- ja pääsuunnittelijan koulutus, työkokemusvuodet vastaavista tehtävistä sekä suunnittelijan osaaminen (108 pistettä)
  • Vastuullisen arkkitehti- ja pääsuunnittelijan pätevyys, voimassa oleva FISE-pätevyys rakennussuunnittelijan korjaus- ja muutostyön (K) pätevyysluokka (2 pistettä)
  • Vastuullisen arkkitehti- ja pääsuunnittelijan pätevyys, voimassa oleva FISE-pätevyys
   pääsuunnittelijan korjaus- ja
   muutostyön (K) pätevyysluokka (2 pistettä)
  • Vastuullisen arkkitehti- ja pääsuunnittelijan työkokemus,
   vähimmäisvaatimukset (6 vuotta vastaavista vaativista työtehtävistä) ylittävästä työkokemuksesta (16 pistettä)
    
    
 • Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten perusteella.
 • Laatutekijät on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet saanut toimittaja sai 50 laatupistettä, muut tarjoajat (tarjoajan pistemäärä/parhaan pistemäärä) x 50 pistettä.

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana. Puitesopimustoimittajiksi valittiin kahdeksan kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta antanutta toimittajaa.

Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen:

Tilaukset jakautuvat puitesopimuskauden aikana toimittajien kesken siten, että tilaaja voi antaa toimeksiannon soveltuvimmaksi katsomalleen sopimustoimittajalle, mikäli hankinnan ennakoitu arvo alittaa 60.000 euroa tai jos erityisalojen hankintalaissa tarkoitetut suorahankintaa (suorahankinta ja suorahankinta lisätilauksissa) koskevat perusteet täyttyvät. Muissa toimeksiannoissa tilaaja tekee hankekohtaisia tilauksia sopimustoimittajilta puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella kuitenkin siten, että tilauksia tehtäessä otetaan huomioon toimittajan tiedossa olevan kapasiteetin riittävyys vaaditussa aikataulussa ja laajuudessa kyseiseen hankkeeseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 26649

mari.k.koponen@hel.fi

Miikka Pelkonen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 27250

miikka.pelkonen@hel.fi