Yhtiökokoukset vuonna 2020, Helsingin tiedepuiston yrityshautomot Oy

HEL 2020-006270
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 53 §

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

A) hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yksikön päällikkö Osmo Rasimus hallituksen puheenjohtajaksi ja lakimies Inkeri Lehmusoksa hallituksen jäseneksi sekä

B) hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,22 % ja Helsingin yliopiston rahastojen omistusosuus on 47,78 %. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallinta niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Varsinainen yhtiökokous

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 29.5.2020. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet tulevalle toimikaudelle sekä päätetään varsinaisen yhtiökokouksen asioiden lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kokouskutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenet on valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2018, joten yhtiölle pitää valita uusi hallitus vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokouksessa käsiteltävä yhtiöjärjestysluonnos vastaa pääosin kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan liitteenä olevaa keskinäisen kiinteistöyhtiön malliyhtiöjärjestystä. Kaupungin ja Helsingin yliopiston lähes yhtä suuret omistusosuudet yhtiöstä huomioon ottaen yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista on neuvoteltu yliopiston kanssa. Näiden neuvottelujen perusteella kaupungin malliyhtiöjärjestyksestä on tarpeen poiketa konserniohjausta ja tietojensaantioikeutta koskevien kirjausten osalta. Lähtökohtana on kuitenkin Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomo Oy:n osalta kaupungin konserniohjeen (kaupunginvaltuusto 17.5.2017, 241 §) ja hyvän hallinto- ja johtamistavan (konsernijaosto 17.6.2019, § 69) määräysten noudattaminen, koska kaupungin omistusosuus on yli 50 %.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin (1. kohta.) sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen (2. kohta).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi