Helsingin kaupungin tietoturvalinjaukset

HEL 2020-006904
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 166

Helsingin kaupungin tietoturvalinjaukset

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä liitteenä olevat tietoturvalinjaukset ja päätti kehottaa kanslian strategiaosastoa valmistelemaan, koordinoimaan sekä ohjeistamaan linjausten toimeenpanoa.

Toimialojen, liikelaitosten ja virastojen tulee huolehtia, että liitteenä olevat tietoturvalinjaukset ja niihin liittyvät tiedon käsittelyn periaatteet viestitään selkeästi koko henkilöstölle.

Päätöksen perustelut

Kaupungin toiminnassa ja palveluiden toteuttamisessa tukeudutaan kasvavassa määrin erilaisiin tieto- ja viestintäjärjestelmiin. Tietoturvalinjauksilla yhteensovitetaan koko kaupungin laajuisesti tietoihin liittyviä turvallisuusperiaatteita ja tietojen turvaamisen järjestelyjä.

Kaupungin tietoturvalinjaukset muodostavat yhteisen näkemyksen turvallisen tietojenkäsittelyn reunaehdoista ja käsitteistä. Digitalisaatiossa menestyminen edellyttää yhdessä jaettua käsitystä tietoturvajärjestelyiden yleisistä piirteistä. Ne on koottu Helsingin tietoturvalinjauksiksi yhdessä toimialojen, liikelaitosten ja viraston asiantuntijoiden kanssa, mukaan lukien turvallisuuden ja valmiuden sekä tietosuojan asiantuntijat.

Tietoturvalinjaukset koskevat tietojen käsittelyä sekä digitaalisissa ympäristöissä että niiden ulkopuolella.

Nämä tietoturvalinjaukset korvaavat aiemman Helsingin kaupungin tietoturvastrategian. Tietoturvalinjaukset tukevat tietosuojalinjausten sekä tiedonhallintalain toimeenpanoa.

Tavoitetilassa kaikessa kaupungin toiminnassa jokainen henkilö toimii tietojen kanssa vastuullisesti, osaa käsitellä tehtäviinsä liittyviä tietoja oikein, ja kaupungin toiminnassa hyödynnettävät digitaaliset palvelut toteutetaan niihin hyvin sopivilla, turvallisilla tieto- ja viestintätekniikoilla.

Päätös tullut nähtäväksi 22.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Aaro Hallikainen, tietoturva-asiantuntija, puhelin: 09-310 259 99

aaro.hallikainen@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
Markus Kühn
strategiapäällikkö