Hankesuunnitelma, Mellunmäen metroaseman laiturialueen perusparantaminen

HEL 2020-006928
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 396 §

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen hankesuunnitelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 7 480 000 euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksella metroasema saadaan nykyaikaistettua matkustajia paremmin palvelevaksi. Metroaseman toimivuuden ja viihtyisyyden ylläpitäminen ja kohentaminen ovat tärkeitä osatekijöitä koko Mellunmäen alueen kehittämisessä.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strategian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Mellunmäen metroasema otettiin käyttöön vuonna 1989. Asema toimii metrolinja M2:n itäisenä pääteasemana. Aseman molemmissa päissä on sisäänkäynti, joista läntisen sisäänkäynnin lippuhalli on perusparannettu vuonna 2010. Itäinen sisäänkäynti Korvatunturinpolulta on rakennettu liikekiinteistön yhteyteen 1990.

Vuonna 2019 arkipäivien keskimääräinen matkustajamäärä asemalla oli 15.900 henkilöä ja tulevaisuudessa matkustajamäärien ennustetaan lisääntyvän alueen kehittämisen myötä. Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueiden täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet sekä asemakaavamuutokset Mellunmäen metroaseman viereisiin kortteleihin ovat valmisteilla seudun kehittämiseksi lähikeskustana ja merkittävänä julkisen liikenteen solmukohtana. Mellunmäessä risteäisivät Vantaan ja Jokeri-2-linjan pikaraitiotieyhteydet ja metro- ja bussiliikenne.

Perusparannuksen hankesuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä pelastuslaitoksen näkemykset. Suunnitellut muutostyöt ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia.

Metroaseman laiturikatos, laituri ja itäinen sisäänkäynti ovat alkuperäisessä asussaan ja alueen asukkaat ovat ehdottaneet monesti niiden kohentamista. Itäisen sisäänkäynnin kehittäminen ei tässä aikataulussa ole ajankohtaista, sillä sen perusparannus- tai muutostöiden laajuus ja aikataulu ovat tarkoituksenmukaista sovittaa yhteen aseman itäpään kiinteistön kehittämisen kanssa. Laiturialueen yleisilme on ankea kuluneiden ja likaisten pintojen sekä vähäisen luonnonvalon takia. Laiturikatos vuotaa laiturialueelle useista kohdista. Erityisesti talvisin katoksen vuotokohdat aiheuttavat laiturialueelle turvallisuusriskin vuotovesien jäätymisen takia. Lähes kaikki laiturikatoksen ja tunneliosuuden rakenteet ja varusteet ovat epäsiistejä ja kuluneita.

Hanke on syytä toteuttaa heti, koska laiturikatos on huonossa kunnossa ja korjaamisen viivästäminen johtaisi huomattavasti kalliimpiin korjaustöihin. Laiturialueen perusparannus parantaa matkustajaturvallisuutta ja esteettömyyttä sekä aseman käytettävyyttä ja viihtyisyyttä. Itäisen sisäänkäynnin lisäksi hankkeen ulkopuolelle jäävät aseman läntinen lippuhalli, katutason taukotilat, välitason ja itäpään tekniset tilat, laituritason henkilökuntatilat ja molempien sisäänkäyntien tasonvaihtolaitteet. Hankkeen suunnittelussa on varauduttu tilavarauksella tasonvaihtolaitteiden määrän lisäämiseen läntisen sisäänkäynnin yhteyteen.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana ja perusparannustöiden arvioidaan kestävän 10 kuukautta. Metroaseman laiturikatoksen vanha poimulevykate puretaan ja tilalle rakennetaan uusi vesikate. Laiturikatoksen katolle rakennetaan kattoikkunat, jotka toimivat tarvittaessa myös savunpoistoluukkuina. Laiturikatoksen julkisivun teräsrakenteet, tuuliseinät, tuuliseinien lasipinnat, paineentasaussäleiköt ja lasipintojen alapuoliset teräsverkot uusitaan. Katoksen ja julkisivun korjaustöissä hyödynnetään olemassa olevia rakenteita mahdollisimman paljon. Vesikatto- ja julkisivutyöt suoritetaan sääsuojan sisällä.

Metroaseman julkisivujen viereisten viherkaistojen puut suojataan ja säilytetään. Muut istutukset ja pensaat uusitaan katoksen osuudelta. Samalla aseman kuivatusta parannetaan. Aseman lähiympäristö kohenee myös ulkoalueella metroaseman pintarakenteita ja istutuksia uusittaessa. Laiturikatoksen sokkelit sekä laituritason tunneliosuuden betoniseinät ja betoniset kattopalkit puhdistetaan ja pintakäsitellään. Lisäksi uusitaan tunneliosuuden sisäkaton akustovaimennus. Tunneliosuudella taustaseinät kunnostetaan ja niihin kootaan jo aiemmin laiturikatoksen sivuseinille asennetut taideteokset. Laituritasolla laiturin taustaseinät puretaan, jotta valoisuus laiturialueella lisääntyy ja valaistusratkaisujen valinnassa painotetaan energiatehokkuutta ja pitkäikäisyyttä. Laituritason tilajärjestelyt säilyvät ennallaan, kun laituritason pintarakenteet uusitaan raskaan julkisen liikenteen käyttöä vastaavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi uusitaan laituritason odotustilojen lattioiden pintarakenteet ja läntisen odotustilan teräslasi-ikkunat.

Perusparannuksen yhteydessä laiturialueen viemäröinnit, ilmanvaihto ja sähköasennukset päivitetään nykyaikaisiksi. Mm. laiturialueen reunakaistat varustetaan turvallisuutta lisäävällä huurteenpoistolämmityksellä. Perusparannus on suunniteltu esteettömyyden periaatteita noudattaen ja laiturilaatoitukseen asennetaan näkövammaisten opasteet.

Töiden vaiheistuksella asema on koko perusparannuksen ajan metroliikenne- ja matkustajakäytössä, vaikka joitain osuuksia laiturialueesta olisikin suljettuna töiden takia. Metroliikenteessä on lyhytaikaisia liikennekatkoja töiden aikana, mutta nämä tapahtuvat ruuhka-aikojen ulkopuolella tai sovitetaan yhteen muiden vuodelle 2021 suunniteltujen huomattavampien siltatöistä johtuvien liikennekatkojen kanssa. Lisäksi töiden vaikutuksia metroaseman käytölle minimoidaan tekemällä töitä mahdollisimman runsaasti ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin.

Kustannusten muodostuminen

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 7,48 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti. Kustannusarvio on laadittu Helsingin hintatasoon 3/2020 Talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelyllä. Käytetty Haahtela-indeksi on 103 rakennuskustannusindeksin ollessa 104,5 (2015 = 100). Hankkeen suunnitteluun on käytetty huhtikuun 2020 loppuun mennessä 0,1 milj. euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,28 milj. euroa ja vuodelle 2021 7,2 milj. euroa. Vuodelle 2021 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa vuodelle 2021. Perusparannustöiden (sisältäen rakennus-, ilmanvaihto-, putki- ja sähkötyöt) ja rakennuttamisen kuluja on arvioitu HKL:lle kohdistuvan vuosien 2020-2021 aikana 5,75 milj. euroa. Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia 0,04 milj. euroa, erillishankintojen kustannuksia 0,19 milj. euroa sekä 1,5 milj. euron hankevaraus. Hankevarauksella varaudutaan hankkeen jatkosuunnittelun myötä täsmentyviin urakoiden kustannuksiin, hankkeen toteuttamiseen niin, että metroasema pystytään pitämään toiminnassa, riskivarauksiin sekä mahdollisiin töiden aikaisiin lisä- ja muutostöihin.

Vaikutukset käyttötalouteen

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,3 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,15 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensä 2,4 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (n. 0,15 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset 2,9 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin liikenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Mellunmäen metroaseman laiturialueen perusparannuksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,17 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen. Mellunmäen metroaseman laiturialueen perusparannuksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,27 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 12.6.2017 § 665 päättänyt, että liikennelaitoksen johtokunta päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi