Yhtiön perustaminen, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki

HEL 2020-006985
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 83 §

Kaupunginvaltuuston 26.8.2020 § 181 tekemän päätöksen täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus teki vastikkeettoman 3 971 903 euron suuruisen sijoituksen talousarvion kohdalta 8 06 02 Arvopaperit, muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja kehotti kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelua huolehtimaan rakennuksen kaupan ja apporttisijoituksen mukaisista tarpeellisista toimenpiteistä sekä oikeutti kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaustiimin tiimipäällikön allekirjoittamaan kauppaan ja apporttisijoitukseen liittyvät asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 22.6.2020 § 378 päättänyt perustaa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön. Samalla kaupunginhallitus on esittänyt kaupunginvaltuustolle korttelissa 49044 tontilla 2 sijaitsevan päiväkotirakennuksen luovuttamista perustettavalle Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle 5 309 424 eurolla siten, että yhtiö maksaa Helsingin kaupungille 1 337 521 euroa rahassa ja loppuosa rakennuksen arvosta 3 971 903 euroa on Helsingin kaupungin tekemä apporttisijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (svop sijoitus). Kaupunginvaltuusto on päättänyt asiasta esityksen mukaisesti 26.8.2020 § 181.

Luonnos luovutuskirjasta on liitteenä 1.

Kaupunginhallitus ei ole päättänyt kaupunginvaltuuston päätöksen 26.8.2020 § 181 täytäntöönpanotoimista, joten sen tulee päättää niistä. Päätösehdotus vastaa kaupunginvaltuuston päätöksen edellyttämiä täytäntöönpanotoimia.

Kuntalain 39 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 26.08.2020 § 181

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti luovuttaa yhtiön perustamisen jälkeen korttelissa 49044 tontilla 2 sijaitsevan päiväkotirakennuksen perustettavalle Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle 5 309 424 eurolla siten, että yhtiö maksaa Helsingin kaupungille 1 337 521 euroa rahassa ja loppuosa rakennuksen arvosta 3 971 903 euroa on Helsingin kaupungin tekemä apporttisijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunginhallitus 22.06.2020 § 378

Päätös

A)

Kaupunginhallitus päätti ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen B) kohdan mukaisen rakennuksen luovutuksen:

- perustaa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön

- hyväksyä liitteinä 1–3 olevat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäen perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen

- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkioryhmän C

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun yhtiön päiväkotitilan hallintaan oikeuttavat osakkeet nrot 1–1272 (1 272 kpl)

- osoittaa 222 377 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi yhtiön edellä mainittujen osakkeiden merkitsemistä varten

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen vähäisiä muutoksia

- mikäli päiväkotirakennuksen luovutuksesta yhtiölle aiheutuva varainsiirtovero ylittää määrältään Helsingin kaupungin osakkeiden merkintähintana yhtiöön sijoittaman varainsiirtoveron määrän 212 377 euroa, sitoutuu Helsingin kaupunki sijoittamaan ylimenevän osan yhtiöön oman pääoman ehtoisena sijoituksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

B)

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää luovuttaa yhtiön perustamisen jälkeen korttelissa 49044 tontilla 2 sijaitsevan päiväkotirakennuksen perustettavalle Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäelle 5 309 424 eurolla siten, että yhtiö maksaa Helsingin kaupungille 1 337 521 euroa rahassa ja loppuosa rakennuksen arvosta 3 971 903 euroa on Helsingin kaupungin tekemä apporttisijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi