Yhteistyösopimus, Nordic CityMaking Week 2020

HEL 2020-007165
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Yhteistyösopimus – Nordic CityMaking Week 2020

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Helsingin kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan ja Urban Practice Oy:n välisen yhteistyösopimuksen Helsingissä ja Vantaalla 15.-19.9.2020 järjestettävästä Nordic CityMaking Week -tapahtumasta, jossa Helsinki toimii toisena isäntäkaupunkina.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala maksavat jaetusti 7500 € (alv 24%) Urban Practice Oy:lle ohjelman koordinoinnista, suunnittelusta ja viestinnästä.

Kustannukset maksetaan kaupunginkansliassa markkinoinnin sisäiseltä tilaukselta 1872000086 ja kaupunkiympäristön toimialalla sisäiseltä tilaukselta 2886100000.

Päätöksen perustelut

Tapahtuma tukee Helsingin kaupunkistrategian tavoitteita omaleimaisten ja hyvinvoivien kaupunginosien kehittämisestä sekä vahvistaa mielikuvaa Helsingistä alustana, jolla voidaan ratkoa globaalisti vaikuttavia kaupungistumisen kysymyksiä.

Nordic CityMaking Week -tapahtuman tavoitteena on kutsua yhteiskunnan eri sektorit “ruohonjuuresta päättäjiin” mukaan keskusteluun kaupunkien tulevaisuudesta. Tapahtuma on pääosin yleisölle avoin ja siihen odotetaan n. 700 osallistujaa.

Tapahtumaan osallistuu kaupunkikehittämisen asiantuntijoita Pohjoismaista, Baltiasta ja Pohjois-Euroopan maista, ja heidän kanssaan luodaan yhteistä “pohjoista näkemystä” kestäviin, viihtyisiin ja demokraattisiin kaupunkeihin. Pyrkimyksenä on luoda kampanja, joka saa valtakunnallista medianäkyvyyttä sekä herättää myönteistä kansainvälistä kiinnostusta erityisesti kaupunkikehittämisen asiantuntijayleisössä.

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Riikka Lahdensuo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 36044

riikka.lahdensuo@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Nordic CityMaking sopimus
2. Nordic CityMaking sopimuksen liite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.