Yhteistyösopimus, Suvilahti Summer 2020 -tapahtuma

HEL 2020-007168
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Kaupunginkanslian viestintäosaston ja Live Nation Finland Oy:n välinen yhteistyösopimus koskien Helsingissä järjestettävää Suvilahti Summer 2020 -tapahtumaa

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä osaltaan Helsingin kaupungin kaupunginkanslian viestintäosaston ja Live Nation Finland Oy:n välisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingissä 11.6.–30.6.2020 järjestettävää Suvilahti Summer 2020 -tapahtumaa.

Yhteistyön arvonlisäveroton kokonaisarvo on 20 000 euroa (alv 0 %). Yhteistyön kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, kaupunginkanslia, sisäinen tilaus 1872000048, viestintäosaston markkinointiyksikölle osoitetusta määrärahasta. Kaupunginkanslian viestintäosaston markkinointiyksikkö toteuttaa sopimuksessa määritellyt markkinointitoimenpiteet.

Samalla viestintäjohtaja päätti oikeuttaa markkinointiyksikön päällikön allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

Edelleen viestintäjohtaja totesi, että hankinta toteutetaan suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta). Hankinta tehdään suorahankintana, koska Live Nation Finland Oy omistaa Helsingissä järjestettävän Suvilahti Summer 2020 -tapahtuman järjestämisoikeuden.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Strategian mukaan Helsinki haluaa tukea omaleimaisen ja paikallisen kulttuurin syntymistä sekä tapahtumien synnyn edellytyksiä. Tavoitteen saavuttamisessa tärkeä kehittämisen kokonaisuus on Suvilahden alue, jota halutaan laajentaa entisestään ympärivuotiseksi kulttuuri- ja tapahtuma-alueeksi.

Suvilahti Summer 2020 on tapahtumakokonaisuus joka sisältä useita eri kohderyhmiä palvelevia tapahtumia Suvilahdessa 11.6.2020-30.6.2020. Tapahtumat ovat ulkoilmaelokuvia, konsertteja ja liikuntatunteja. Live Nation Finland osana maailmanlaajuista live-tapahtumien järjestäjäyritystä on luotettava järjestäjätaho Helsingin ensimmäisille korona-ajan tapahtumille, kun se koronarajoitusten osalta mahdollistuu 1.6.2020 alkaen.

Suvilahti Summer 2020 on varautunut järjestämään tapahtumat turvallisesti esimerkiksi pitämällä tapahtumien osallistujamäärän 450 osallistujassa ja rajaamalla osallistuville 2–6 henkilön ryhmille omat pienalueet, joissa konsertteja ja elokuvia seurataan. Tapahtumat ovat pääsylipullisia, joten osallistujien tavoittaminen on tarvittaessa mahdollista.

Tapahtumayhteistyön tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kaupungissa korona-aikana. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta. Tapahtumien vaikuttavuustutkimustulokset osoittavat, että tapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä ja vetovoimaa.

Tapahtuman järjestämistä koskevalla yhteistyösopimuksella sovitaan kaupunginkanslian viestintäosaston yhteistyötoimenpiteistä sekä kaupungin brändinäkyvyydestä tapahtumassa.

Päätös tullut nähtäväksi 02.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja