Helsingin kaupungin jäsenyys Nordic Sound -yhdistyksessä

HEL 2020-007332
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 442 §

Kaupungin liittyminen Nordic Sound -yhdistyksen jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy jäseneksi Nordic Sound -yhdistykseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Nordic Sound on Pohjoismaisilla orkesteripäivillä vuonna 2019 alkunsa saanut yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on lisätä yleisön tietämystä pohjoismaisen klassisen musiikin verkkotuotannosta ja digitaalisista sisällöistä. Se tavoitteena on tiivistää digitaalista sisältöä tuottavien orkestereiden keskinäistä yhteistyötä ja tavoittaa uusia kuulijoita ja katsojia. Verkosto mm. jakaa digitaaliseen tuotantoon liittyvää teknologiaa ja edistää sisällöntuotannon yhteistyötä.

Yhteistyöverkostoon kuuluu merkittäviä verkkostriimauksia ja muita digitaalisia sisältöjä tuottavia orkestereita: Bergen Filharmoniske Orkester, Concerto Copenhagen, DEOO, Ensemble Midtvest, Ensemble Storstrøm, Esbjerg Ensemble, Forsvarets Musikk, Göteborgs Symfoniker, Haydn 1791, Koncerthuset Stockholm/Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Kristiansand Symfoniorkester, Lahti Symphony Orchestra, Malmö Live, Musik i Syd, Odense Symfoniorkester, Performing Arts, Sveriges Radio sekä Aalborg Symfoniorkester. Myös Helsingin kaupunginorkesteri on ollut mukana verkoston toiminnassa.

Voidakseen hakea apurahoja ja erilaisia tukia toiminnan edistämiseksi ja teknologian kehittämiseksi verkosto on päättänyt rekisteröityä yhdistysmuotoiseksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on esittänyt kaupungin liittymistä yhdistyksen jäseneksi. Esitys on kokonaisuudessaan liitteenä.

Kuulumalla yhdistykseen kaupunginorkesteri voi hyödyntää jaettavaa teknologiaa ja sisällöntuotannon yhteistyön synergiaetuja, saada orkesterin digitaalisille sisällöille näkyvyyttä ja sen myötä lisää kansainvälistä tunnettuutta. Tähänastisen yhteistyön perusteella jäsenyyden toiminnalliset edut ovat jäsenmaksuun verrattuna huomattavan suuret.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2020 on 1 600 euroa.

Talousarvion 2020 noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta päättää toimialan, viraston tai liikelaitoksen päällikkö. Jos toimiala ehdottaa liittymistä uuteen järjestöön, samassa yhteydessä tulee tarkastella sen jäsenyyksiä kokonaisuutena ja arvioida mahdollisuutta luopua jostain toisesta jäsenyydestä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tehdyssä tarkastelussa ei ole löytynyt sellaista verkostoa tai yhdistystä, josta olisi tällä hetkellä tarkoituksenmukaista erota. Toimiala on viime vuonna luopunut seitsemästä jäsenyydestä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi