Yhtiökokoukset vuonna 2020, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

HEL 2020-007417
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 62 §

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksymään esityslistalla olevan suunnattua osakeantia koskevan asian hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ylläpitää ruotsinkielistä ammattioppilaitos Prakticumia. Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä 19 prosenttia yhtiön osakkeista (380 osaketta). Muut osakkeenomistajat ovat Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. (45 %), Sydkustens landskapsförbund r.f. (5 %), Espoon (12 %), Vantaan (7 %) ja Kauniaisten (2 %) kaupungit sekä Kirkkonummen (5 %) ja Sipoon (5 %) kunnat. Omistusosuudet kuntien ja kolmannen sektorin välillä ovat olleet tasan 50/50.

Varsinainen yhtiökokous

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n hallitus on kutsunut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 24.6.2020. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Esityslistalla on lisäksi ammattioppilaitos Inveonin koulutustoiminnan hankkimiseen liittyvä suunnattu osakeanti sekä tilintarkastuksen kilpailuttaminen tilivuodelle 2020.

Konsernijaosto on jo aiemmin 2.3.2020 § 16 tekemällään päätöksellä nimennyt yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet tulevalle toimikaudelle. Konsernijaostolle nyt tehtävä esitys koskee yhtiökokouksessa käsiteltävää suunnattua osakeantia.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Yhtiökokouskutsun mukana toimitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat esityksen oheismateriaalina.

Inveonia koskeva suunnattu osakeanti

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland ovat 11.1.2019 solmineet sopimuksen Inveonin koulutustoiminnan luovuttamisesta Prakticumille. Inveon on Itä-Uudellamaalla toimiva toisen asteen ammattioppilaitos, jonka päätoimipiste on Porvoossa. Sen osakkaina ovat Porvoon kaupungin lisäksi Loviisan kaupunki sekä Lapinjärven ja Myrskylän kunnat. Luovutussopimuksen mukaisesti Inveonin koulutustoiminta on 1.1.2020 alkaen siirtynyt Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nylandin vastuulta ammattioppilaitos Prakticumille.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous päätti 11.6.2019 luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti 400 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista Inveonissa mukana oleville kunnille siten, että jokaisen kunnan oli tarkoitus merkitä 100 osaketta. Luovutussopimuksen mukaan tarkoituksena on, että omistusosuudet säilyvät tasan kuntien ja kolmannen sektorin välillä. Tästä syystä uusien osakkeiden merkitsemisen jälkeen Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n vanhojen omistajien välillä tehtäisiin tarvittavat osakekaupat omistusosuuksien tasaamiseksi.

Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen Porvoo ja Loviisa merkitsivät kumpikin sovitut 100 osaketta. Lapinjärvi merkitsi kymmenen osaketta ja Myrskylä ilmoitti, ettei se tule merkitsemään osakkeita lainkaan. Yhtiökokouksen päätöksen mukaiset suunnattua osakeantia koskevat ehdot eivät täyttyneet, koska liikkeeseen lasketuista 400 uudesta osakkeesta merkittiin vain 210. Täten suunnattu osakeanti raukesi.

Yhtiön hallitus esittää nyt, että yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista uudelleen 24.6.2020. Hallituksen esityksen mukaan yhtiö laskisi liikkeeseen 380 uutta osaketta seuraavasti:

 • 215 osaketta Porvoon kaupungille
 • 145 osaketta Loviisan kaupungille
 • 10 osaketta Lapinjärven kunnalle
 • 10 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle

Rauenneen osakeannin yhteydessä Porvoon ja Loviisan kaupungit ovat kumpikin jo maksaneet 100 osaketta ja Lapinjärven kunta kymmenen osaketta. Nämä huomioidaan uudessa osakeannissa. Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä olisi 2 380.

Suunnatun osakeannin ehdot ovat esityksen liitteenä 2.

Yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti osakeannissa voidaan osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti poiketa 3 §:ssä säädetystä osakkeenomistajan etuoikeudesta, koska siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti on osa Inveonin toiminnan luovuttamisesta tehdyn sopimuksen ehtoja.

Helsingin kaupungin nykyisten osakkeiden myynti

Luovutussopimuksen mukaisesti suunnatun osakeannin jälkeen Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n vanhojen osakkeenomistajien välillä tehdään tarvittavat osakekaupat, jotta omistusosuudet säilyvät edelleen tasan kuntien ja kolmannen sektorin välillä. Tämä tarkoittaa seuraavia osakekauppoja:

 • Helsingin kaupunki myy 76 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle
 • Espoon kaupunki myy 48 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle
 • Vantaan kaupunki myy 28 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle
 • Kauniaisten kaupunki myy kahdeksan osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle
 • Kirkkonummen kunta myy 20 osaketta Sydkustens landskapsförbund rf:lle

Aiemmista omistajakunnista Sipoo ei myy osakkeita. Osakekauppojen jälkeen kunnilla on yhteensä 1 190 osaketta ja kolmannella sektorilla 1 190 osaketta. Osakkeen hinta (840,90 euroa) vastaa yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan osakkeen käypää arvoa.

Luovutussopimuksen mukainen osakkeiden myynti on tarkoitus esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi sen jälkeen kun yhtiökokous on pidetty ja kaikki suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet on merkitty.

Suunnatun osakeannin ja osakkeiden myynnin seurauksena Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiössä pienenee 19 prosentista 12,7 prosenttiin. Kaupungilla on yksi paikka yhtiön hallituksessa. Se säilyy osakeannin ja -kauppojen jälkeen.

Yhtiökokouksia ja osakkeiden myyntiä koskeva toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Suunnattua osakeantia koskeva toimiohjeen antaminen kuuluu siten konsernijaoston toimivaltaan.

Osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen kuuluu hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi