Hankesuunnitelma, yhteissopimus, yhteissairaalahankkeen tehtävien hoitamista koskevan sopimuksen hyväksyminen, Laakson yhteissairaala, HUS

HEL 2020-007727
Asialla on uudempia käsittelyjä
30. / 541 §

Laakson yhteissairaalahankkeen tehtävien hoitamista koskeva sopimus

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

A)

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välisen Laakson yhteissairaalahankkeen hankesuunnitteluvaiheen jälkeen toteutettavien tehtävien hoitamista koskevan sopimuksen siten, että sopimuksen mukaisten tehtävien kustannus on arvonlisäverottomana 6 000 000 euroa ja että Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on arvonlisäverottomana 3 000 000 euroa.

B)

Kaupunginhallitus oikeutti teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope, Reetta Vanhanen, Anna Vuorjoki
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Laakson yhteissairaala on Helsinkiin Laakson sairaala-alueelle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteishankkeena toteutettava psykiatrinen ja somaattinen sairaala.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Laakson yhteissairaalan 12.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman 10.6.2020 § 157. HUS:n hallitus on hyväksynyt Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman 6.4.2020.

Osapuolet ovat valmistelleet sopimuksen Laakson yhteissairaalahankkeen hankesuunnitteluvaiheen jälkeen toteutettavien tehtävien hoitamisesta. Sopimus koskee hankkeen suunnittelua sekä hankintojen valmistelua ja toteuttamista. Osapuolten tarkoituksena on perustaa kiinteistöosakeyhtiö hankkeen rakennuttamista ja sairaalarakennusten omistamista varten. Sopimus käsittää hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen tarvittavat toimet siihen saakka, kunnes kiinteistöosakeyhtiö on perustettu ja hankkeen toteutusvastuu on siirtynyt kiinteistöosakeyhtiölle kuitenkin viimeistään 31.3.2021 mennessä.

Sulje

Helsingin kaupungin ja HUS:n hankesuunnitteluvaiheen yhteistyö perustuu kaupunginhallituksen 28.5.2018 § 385 ja HUS:n hallituksen 5.2.2018 § 12 hyväksymään Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaihetta ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevaan sopimukseen.

Osapuolet allekirjoittivat hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen 25.6.2018 ja sitä täydentävän, hankesuunnitteluvaiheen projektinjohtopalvelun tuottamista sekä sopijapuolten puitejärjestelyjen käyttämistä yhteissairaalahankkeessa koskevan sopimuksen 1.10.2018. Hankesuunnitelma on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä 4.2.2020, jolloin edellä mainittujen sopimusten voimassaolo on päättynyt.

Hankesuunnitteluvaiheen sopimuksessa osapuolet sitoutuivat neuvottelemaan hankintayhteistyön jatkamisesta ja hankesuunnitteluvaiheen jälkeisestä yhteistyöstä, mikäli maakunta- ja sote-uudistus siirtyy suunnitellusta ajankohdasta. Sopimuksen mukaan hankesuunnitteluvaiheen jälkeisistä tehtävistä laaditaan erillinen sopimus, jonka lähtökohtana on, että hankesuunnitteluvaiheen sopimuksessa kuvattuja yhteistyön periaatteita sovelletaan myös hankesuunnitteluvaiheen jälkeisessä yhteistyössä.

Sopimuksen sisältö

Nyt päätettävä jatkosopimus on pääperiaatteiltaan saman sisältöinen kuin hankesuunnitteluvaiheen sopimus. Sopimuksessa sovitaan muun muassa sairaalahankeen suunnittelun jatkamisesta ja muista tarpeellisista toimenpiteistä niin, että hanke voi edetä hankesuunnitteluvaiheen jälkeen.

Sopimus astuu voimaan, kun se on allekirjoitettu ja päättyy, kun hanketta koskeva kiinteistöosakeyhtiö on rekisterissä ja sen hanketta koskeva rahoitus on järjestynyt tai viimeistään 31.3.2021. Kiinteistöosakeyhtiön perustamisen aikatauluun vaikuttavaa muun muassa hankkeen etenemisen yhteydessä tällä hetkellä tehtävät rahoitusratkaisua koskevat selvitykset, mikä viivästyttänee sopimuksen mukaista tavoiteaikataulua yhtiön perustamiselle.

Sopimuksessa määritellään hankkeen organisoituminen, vastuut, hankintayhteistyö sekä kustannukset ja niiden jakautuminen. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat edistämään yhteissairaalalle hankesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita sekä sairaalahankkeen suunnittelua ja toteutumista siten, että hankkeen eteneminen on turvattu.

Sopimuksen mukaan osapuoli on oikeutettu irtisanomaan sopimuksen, mikäli jokin sopimuksessa mainituista osapuolten keskeisistä tavoitteista ei toteudu hankkeessa osapuolesta riippumattomasta syystä tai jos osapuolen sopimukseen liittyvät terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakuntaorganisaatiolle. Oikeus irtisanomiseen syntyy myös, mikäli hanke ei enää vastaa hankesuunnitelmaan kirjattuja toiminnallisia tai muita keskeisiä hankesuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita. Korvausvelvollisuutta ei ole, jos sopimus irtisanotaan edellä mainituilla irtisanomisperusteilla.

Irtisanomisen tapahduttua kummallakin osapuolella on oikeus jatkaa hanketta ja hyödyntää laadittuja suunnitelmia ilman toiselle sopijapuolelle maksettavaa korvausta.

Sopimus on liitteenä 1.

Kustannukset

Hankesuunnitteluvaiheen sopimuksessa Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelua varten on varattu rahoitusta 9 milj. euroa, josta kaupungin osuus oli 5,3 milj. euroa. Hankesuunnitteluvaiheen toteutuneet kustannukset ovat yhteensä noin 6,6 milj. euroa. Tästä kaupungin osuus on 59 % eli noin 3,9 milj. euroa ja HUS:n osuus on 41 % eli noin 2,7 milj. euroa. Lisäksi kaupunki on vastannut kokonaan ennen sopimuksen voimaan tuloa muodostuneista kustannuksista, kuten esimerkiksi Laakson sairaalan nykyisten rakennusten kunto- ja haitta-ainetutkimuksista. Kaupunki on vastannut myös niistä Laakson sairaala-alueen asemakaavan muutokseen tarvittavien suunnitelmien kustannuksista, jotka ovat kohdistuneet alueen muihin kuin Laakson yhteissairaalahankkeeseen sisältyviin osiin. Kaupungin osuus kaikki hankesuunnitteluvaiheessa toteutuneet kustannukset huomioiden on ollut arvonlisäverottomana yhteensä noin 4,7 euroa.

Arvio jatkosopimukseen sisältyvien tehtävien kustannuksesta on arvonlisäverottomana yhteensä 6 milj. euroa hankesuunnitteluvaiheen jälkeiselle ajalle. Sopimuksen mukaan kustannukset jakaantuvat tasan osapuolten kesken. Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on arvonlisäverottomana 3 milj. euroa. Kustannusjako koskee ainoastaan tätä sopimusta ja sitä noudatetaan siihen saakka, kunnes vastuu hankkeesta on siirtynyt perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle. Sopimuksen mukainen kustannusjako ei määritä perustettavan kiinteistöosakeyhtiön omistusosuuksia.

Kaupunki maksaa HUS:lle projektinjohtopalvelusta ostopalvelusopimuksen mukaisen kustannuksen, joka on projektinjohtajan osalta 13 350 euroa (alv 0%) kuukaudessa sekä muun asiantuntijapalvelun kustannuksen, joka määräytyy tehdyn työmäärän ja HUS-Kiinteistöt Oy:n tuntihinnaston mukaisesti. Nämä kustannukset sisältyvät sopimuksen 13 kohdan mukaan kaupungin 50% kustannusosuuteen.

Kaupunki ja HUS ovat laatineet hankkeelle tarveselvityksen, joka on valmistunut keväällä 2017. Tarveselvitystä varten laaditun teoreettisen tilaohjelman perusteella arvioitiin, että kaupungin toimintaa yhteissairaalassa olisi kokonaisuudesta noin 59% ja HUS:in noin 41%. Tähän perustuen osapuolten kesken sovittiin, että hankesuunnitteluvaiheen kustannukset jaetaan tämä suhteen mukaisesti.

Nyt päätettävän jatkosopimuksen kohdassa 13 on sovittu suunnitteluvaiheen kustannuksista ja niiden jakautumisesta osapuolten kesken niin, että Helsingin kaupunki ja HUS vastaavat kumpikin 50% kustannuksista. Tämä kustannusten jako ei tässä vaiheessa perustu arvioon tilojen tulevan käytön jakautumisesta osapuolten kesken.

Kustannukset sisältyvät Helsingin kaupungin vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevaan Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2020–2022 kohtaan Sosiaali- ja terveystoimen toimialan osake- ja vuokrahankkeisiin, jossa hankkeelle on varattu 800 miljoonaa euroa vuosille 2021–2027.

Sopimuksella sovitaan, että kaikki hankesuunnitteluvaiheen jälkeen hankkeen ulkopuolisille maksamat kustannukset siirretään perustettavalle kiinteistöyhtiölle. Sopimuksessa määritetty kustannusjako ei määrittele omistusosuuksia tulevassa kiinteistöosakeyhtiössä. Hankkeen suunnittelu- ym. sopimukset tehdään perustettavan yhtiön lukuun siten, että ne voidaan myöhemmin siirtää perustettavalle yhtiölle tai muulle yhteisesti todetulle taholle, joka tulee hankkeen rakennusten omistajaksi.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 § 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. Sopimuksessa sovittavista Laakson yhteissairaalahankkeen hankesuunnitteluvaiheen jälkeen toteutettavien tehtävien hoitamisesta aiheutuvien kustannusten jakamista koskevaa toimivaltaa ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.06.2020 § 97

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle

A

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS:n välisen, Laakson yhteissairaalahankkeessa hankesuunnitteluvaiheen jälkeen toteutettavien tehtävien hoitamista koskevan sopimuksen hyväksymistä siten, että sopimuksen mukaisten tehtävien kustannus on arvonlisäverottomana 6 000 000 euroa ja että Helsingin kaupungin osuus kustannuksesta on arvonlisäverottomana 3 000 000 euroa.

B

että kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen johtajan sopimaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia sopimukseen ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.09.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi